Начало » Новини » Новинa
Актуално
ОБЩИНСКОТО УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО В БОЛЯРОВО ОТЧЕТЕ ДЕЙНОСТТА СИ

1 Октомври 2008

Общинското училищно настоятелство в Болярово отчете дейността си

Избра се нов Управителен и Контролен съвет

Янка Микова

Отчетно-изборно събрание проведе на 30 септември Общинското училищно настоятелство. В състава му се приеха нови членове и се освободиха тези, които по уважителни причини не могат повече да изпълняват функциите му.

Председателят на Управителния съвет София Минева представи чрез презентация информация за извършените дейности от настоятелството през изтеклия период. Отбеляза се полезната работа, свършена по проектите „Равен старт за всички ученици”, „Искам да знам историята на моя роден край”, „Чрез изкуство към промяна” и др. Чрез тях Общинското училищно настоятелство обогатява живота на учениците и подпомага учебно-възпитателния процес.

На събранието се предложи през този мандат Управителният съвет да бъде в състав от петима души, а Контролният съвет – от трима. За председател на Управителния съвет бе преизбрана София Минева, а председател на Контролния съвет стана Галина Танчева.

Направиха се и промени в Устава на Общинското училищно настоятелство.

  •