Начало » Новини » Новинa
Актуално
ДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОЛЯРОВО

24 Юли 2008

Десето заседание на Общински съвет – Болярово

След задълбочен анализ общинските съветници решиха всички точки от дневния ред

Янка Микова

На 24 юли местната власт проведе своето десето редовно заседание. На нето общинските съветници приеха отчета за работата на ОбС за периода ноември 2007 г. – юни 2008 г. След това се прие и отчетът за организацията на работата на общинската администрация за сключване на договори по Закона за обществените поръчки и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки от общината за времето 2006 – 2008 г. Поради това, че стойностите на обществените поръчки в общината са ниски се работи по тази Наредба. През 2006 г. са сключени договори на обща стойност 363651 лв. Чрез открит конкурс по Наредбата за обществени поръчки са сключени 4 договора: за СМР със „Заводски строежи” – 126491 лв.; за СМР ремонт на път - 67100 лв.; доставка на канцеларски материали за 30000 лв.; доставка на хранителни продукти за ДВУИ – 77000 лв. Договорите за външно финансиране по САПАРД, СИФ и др. са за 83000 лв.

През 2007 г. са сключени договори на обща стойност 162071 лв., от които по Наредбата чрез конкурс са сключени 2 договора: за доставка на климатици – 23476 лв. и за доставка на хранителни продукти за ДВУИ – 90000 лв. Договорите за външно финансиране по САПАРД, СИФ и др. са за 199402 лв.

През 2008 г. сключените договори са за 419900 лв. По Закона за обществените поръчки има една открита процедура за 150000 лв., сключени са 5 договора по отделни позиции – доставка на хляб и хлебни изделия, месо и месни произведения, на мляко и млечни произведения, на санитарни материали и хранителни стоки. По Наредбата за малки обществени поръчки са сключени два договора: за доставка на гориво – 110000 лв. и за доставка на канцеларски материали – 30000 лв. Договорите от външно финансиране са 4. През отчетния период общината основно е работила по разпоредбата на чл. 2, ал. 1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки.

Следващият момент от работата на общинските съветници бе обсъждането и приемането на отчета на общинската администрация за сключването на договори по Закона за задълженията и договорите от общината.

В хода на своята работа местния парламент обсъди и прие докладна записка относно: работата на вестник „Крайгранична искра” за отразяването проблемите в община Болярово и работата на общинската администрация – информация, концепция и перспективи. Общинският съветник Петър Гурманов предложи кметовете и кметските наместници чрез страниците на вестника да отразят вижданията си за социалната политика, водена от тях в кметствата си сега и за в бъдеще. Димитър Драгоманов поиска да се открие специална рубрика във вестника по Европейските програми. Да има също така и рубрика за дебати, въпроси и предложения на гражданите. Тъй като работата е изключително трудоемка и обемна, той предложи за в бъдеще да се предвиди влизането на още един човек в екипа на вестника.

Общинските съветници обсъдиха и приеха и докладни записки относно: отразяване в регионалните вестници и кабелни телевизии „Странджа” и „Супер вижън”, както и в „Дарик радио” проблемите на община Болярово и работата на общинската администрация; промяна в бюджета и инвестиционната програма на общината за 2008 г.; одобряване отчета за разходите за командировки на Христо Христов – кмет на община Болярово и Димитър Желев – председател на ОбС; отпускане на еднократна помощ на нуждаещи се граждани от общината; отпускане на средства за събори в Голямо Крушево, Крайново, Вълчи извор, Голямо Шарково, както и за освещаването на параклиса „Успение Богородично” край Иглика.

Общинските съветници взеха решение да осигурят дофинансиране на делегираната от държавата дейност „Общообразователни училища” за издръжка на 8 ученици от 9 клас при СОУ „Д-р Петър Берон” – Болярово за учебната 2008/ 2009 г.

В края на своята работа местната власт прие докладна записка относно: Споразумение за общинско сътрудничество между община Елхово и община Болярово. Споразумението е за сътрудничество със съседната община за изпълнение на проект по оперативна програма „Административен капацитет”, приоритетна ос 1 „Добро управление”, под приоритет 1.2 „Прозрачна и почтена държавна администрация”.

  •