Начало » Новини » Новинa
Актуално
В ОБЩИНА БОЛЯРОВО ОБСЪДИХА ПРОЕКТО-БЮДЖЕТА ЗА 2008 ГОДИНА

5 Февруари 2008

В община Болярово обсъдиха проекто-бюджета за 2008 година

Финансовият план е с макрорамка 3600000 лв., което е с 64230 лв. повече от миналата година

Янка Микона

В Пенсионерския клуб на община Болярово се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет на общината за 2008 г. На обсъждането присъстваха: кметът на общината Христо Христов, зам.-кметът Жельо Желев, председателят на ОбС Димитър Желев, секретарят Ангел Тодоров, директорът на Дирекция „Финанси” Мария Янчева, представители на различните отдели, председателите на постоянните комисии към ОбС, кметове и кметски наместници, директори на училища и детски градини, представители на неправителствени организации, читалища, здравеопазване, както и редови граждани.

Кметът на общината Христо Христов анализира проекта за бюджет на община Болярово с макрорамка 3600000 лв., което е с 64230 лв. повече от бюджета на предходната година. Поддръжка на инфраструктура, социално осигуряване и грижи, образование, изготвяне и съфинансиране на проекти – това са дейностите, които бяха посочени от него за приоритетни през 2008 г., като акцентира върху заложените по-мащабни мероприятия.

Най-голям дял в разходите по бюджета заема функция „Социално осигуряване и грижи” с 29% и 1035116 лв. Следват функция „Общи държавни служби” с 23% и 827666 лв., функция „Образование” с 18% и 644528 лв., функция „Благоустрояване и комунално стопанство” с 11% и 391000 лв., функция „Култура” с 4% и 157992 лв., функция „Икономически дейности” с 9% и 330475 лв., функция „Отбрана” с 5% и 195756 лв. и функция „Здравеопазване” с 1% и 17467 лв. Капиталовата програма на общината предвижда инвестиционните разходи да достигнат 535090 лв. От тях 345400 лв. са целеви субсидии от централния бюджет, а останалите 189690 лв. са от общински приходи. Кметът на общината обърна внимание, че предвидените разходи за основни ремонти могат да достигнат 437890 лв. За доставка на компютри и хаурдер са планирани 7700 лв., за придобиване на съоръжения – 12000 лв., за стопански инвентар – 1500 лв. и за инфраструктурни проекти – 31000 лв. Голямото значение на предварителната проектна готовност на общината налага за проектни проучвателни работи да се заделят 45000 лв. В заключение Христо Христов подчерта, че основна задача на общинската администрация ще остане наред с усилията за законосъобразно, ефективно и ефикасно разходване на бюджетните средства и непрекъснато разкриване на допълнителни бюджетни приходоизточници, както вътрешни така и външни.

Нов момент тази година, който е от значение и за община Болярово, е, че делегираните бюджети стават задължителни. Държавата е определила 1184 лв. за издръжка на един ученик. В общината има две училища – СОУ в общинския център и ОУ в с. Стефан Караджово. Сумата, определена за издръжка би стигнала, само за фонд „Работна заплата” в тези училища. Доброто в тази ситуация е, че на СОУ „Д-р Петър Берон” ще се даде статут на „Защитено училище” – т.е. ще може да има и маломерни паралелки, тъй като е единственото подобно училище на територията на общината.

Присъстващите одобриха предложения проекто-бюджет и изказаха мнение, че в случай на необходимост бюджетът може да бъде актуализиран през второто полугодие.

  •