Начало » Новини » Новинa
Актуално
Без пазар в четвъртък

17 Март 2020

ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ
8720 гр. Болярово, ул. „Д.Благоев" №7, тел. 04741/69-01, 69-30, факс 04741/64-30
boliarovokmet@abv.bg

ЗАПОВЕД
№ РД-5- 153/17.03. 2020 г.

На основание чл. 44, ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с обявеното извънредно положение на Народното събрание на Република България с Решение от 13.03. 2020 г. и Заповед №РД-01-124/13.03. 2020 г. на Министъра на здравеопазването,

НАРЕЖДАМ:
Преустановява се провеждането на традиционния пазар в четвъртък в град Болярово до второ нареждане.

Настоящата заповед да се сведе до длъжностните лица за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Участък Полиция в гр. Болярово.

ХРИСТО ХРИСТОВ
Кмет на община Болярово

 

  •