Начало » Новини » Новинa
Актуално
Строги мерки срещу коронавируса са в сила в община Болярово

16 Март 2020

И в община Болярово са въведени строги мерки в борбата срещу коронавируса. Със заповед на кмета на общината Христо Христов е отменен приемът на граждани в административните сгради на община Болярово. Приемът ще се осъществява в Центъра за административно обслужване в гр. Болярово. Отменят се командировките на служителите на общината.

Преустановени са посещенията в хижи, увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, търговски обекти и центрове, заведения за обществено хранене във всички населени места, с изключение на магазините за хранителни стоки, аптеките и дрогериите.

Спряна е работата на всички пенсионерски клубове в населените места на община Болярово, на учебни заведения и детски градини.
Преустановени са детските и женските консултации, профилактичните прегледи, профилактичните имунизации, както и свижданията във всички лечебни заведения, не се допускат посещения на външни лица в социалните заведения (домове за възрастни хора, домове за деца и др.).
Ето и пълният текст на заповедта:

ОБЩИНА БОЛЯРОВО
ЗАПОВЕД № РД-5-150/13.03.2020 г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с обявеното извънредно положение с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България и Заповед РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването,

НАРЕЖДАМ:

I. Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на Община Болярово до 29.03.2020 г.:
1. Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, търговски обекти и центрове, заведения за обществено хранене: за град Болярово: ресторант „Странджа", ресторант „Казино", кафе „Фреш"; за село Стефан Караджово: Ресторант; за село Попово - Пивница, с изключение на магазините за хранителни стоки, аптеките и дрогериите.
2. Да се преустановят посещенията и приемът на посетители в хижата в землището на село Стефан Караджово и в базата на район „Водоснабдяване и канализация" - град Болярово, намираща се край язовир „Малко Шарково", село Малко Шарково.
3. Отменя се приемът на граждани в административните сгради на община Болярово. Приемът ще се осъществява в Центъра за административно обслужване в гр. Болярово.
Отменят се командировките на служителите на общината. За среща на граждани със служителите на община Болярово, дежурният по ОбСС да съгласува по телефона.
4. Да преустановят работа всички пенсионерски клубове в населените места на община Болярово.
5. Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища и екскурзии и други) в СУ „Д-р Петър Берон" гр. Болярово и ОУ „Стефан Караджа" в с. Стефан Караджово за периода от 13.03.2020 г. до 29.03.2020 г.
6. Преустановяват се посещенията на деца в ДГ „Здравец" и филиали в гр. Болярово, с. Шарково, с. Воден и с. Стефан Караджово за периода от 13.03.2020 г. до 29.03.2020 г.
7. Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.
8. Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА центрове, фитнес зали и други).
9. Всички работодатели, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа за служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите да организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т.ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и да не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.
10. Преустановяване на детските и женските консултации, профилактичните прегледи, профилактичните имунизации, както и свижданията във всички лечебни заведения, не се допускат посещения на външни лица в социалните заведения (домове за възрастни хора, домове за деца и др.).
II. Кметовете на населените места да оказват пълно съдействие, като създават организация за осъществяване на контрол по изпълнението на разпоредените мерки.
III. Срокът и обхватът на мерките по т.I може да бъде променен, в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.
Настоящата заповед да се сведе до всички длъжностни лица и лица, които имат отношение към нея, както и на служителите на МВР за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.

Христо Христов,
кмет на община Болярово

  •