Начало » Новини » Новинa
Актуално
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

15 Март 2016

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с изпълнението на проект BG05M90P001-2.002-0236-C01 „Независим живот за жителите на община Болярово", финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по схемата на безвъзмездната финансова помощ BG05M90P001-2.002 „Независим живот", община Болярово уведомява, че се удължава срока за включване на желаещи хора от град Болярово и селата на общината като потребители на услугата, до 22.03.2016 г. включително.

 

Услугите са насочени към:

- лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване живеещи в малките населени места на територията на община Болярово;

- възрастни хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване живеещи в малките населени места на територията на община Болярово

 

Социалните услуги се предоставят в домашна среда, съобразно индивидуалните нужди на потребителите на основание извършена социална оценка на потребностите от почасови грижи.

 

 ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ ТРИ ТИПА ПОЧАСОВИ ДЕЙНОСТИ:

  • Дейности за лична помощ, в това число и дейности с медико-социално носоченост;
  • Дейности за социална подкрепа и социално включване;
  • Комунално-битови дейности

 

Участие в проекта могат да вземат само лица, които не са потребители на тези услуги по проекти или по други програми.

Услугите се предоставят след сключване на договор между община Болярово и потребителя и въз основа на индивидуален план за всеки един потребител.

Всечки желаещи да ползват предвидените по проекта социални услуги, в срок до 22.03.2016 г. могат да подадат следните документи на адрес: гр. Болярово ул. „Димитър Благоев" №7 ет.1 сая № 4: Образците на заявленията ще бъдат достъпни и като прикачени файлове към настоящата обява:

1.Заявление по образец;

2.Лична карта копие;

3.ТЕЛК решение копие и/или копие от медицинска епикриза, медицинско удостоверение от личен лекар за необходимостта от грижи в домашна среда.

Повече информация за условията на проекта може да получите в община Болярово, тел.04741/6927 04741/6913 

  •