Начало » Новини » Новинa
Актуално
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

15 Март 2016

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Във връзка с изпълнението на проект BG05M90P001-2.002-0236-C01 „Независим живот за жителите на община Болярово", финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020" съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по схемата на безвъзмездната финансова помощ BG05M90P001-2.002 „Независим живот", община Болярово уведомява, че се удължава срока  за  подбор на лица, желаещи да работят като персонал за предоставяне на услуги в домашна среда до 22.03.2016 г. включително.

Кандидатите работище по проекта следва да са безработни лица в трудоспособна възраст, които не са придобивали право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране.

Всички желаещи да работят по проекта като персонал, в срок до 22.03.2016г. включително могат да подадат следните документи за кандидатстване на адрес: гр.Болярово ул. „Димитър Благоев" №7 ет.1 стая № 4 : образците на заявленията ще бъдат достъпни и като прикачени файлове към настоящата обява:

 1.Заявление по образец;

 2.Професионална автобиография;

 3.Лична карта копие;

 4.Регистрация като безработен;

 5.Копие от диплома за завършено образование.

 

Начинът на провеждане на подбора на кандидатите е в три кръга:

-  потенциалния кандидат подава заявление/по оброзец/ заедно с прилежащите документи на адрес: : гр.Болярово ул. „Димитър Благоев" №7 ет.1 стая № 4 :

-  провеждане на събеседване с допуснатите кандидати;

-  побликуване на списъка с одобрените кандидати.

 

Процедурата за провеждане на подбора ще се извърши в съответсвие с хоризонталните принципи на ОП „Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020 г.

-  равенство между половите и превенция срещу дискриминация;

-  иновации и прилагане на политики;

-  партньорство и овластяване;

-  добро управление на програми и проекти;

-  устойчиво развитие.

На информационното табло в община Болярово, офиса на проекта и сайта на община Болярово, ще бъде съобщено кои от кандидатите се допускат до събеседване, дата, място и час на провеждане.

След провеждане на събеседване с кандидатите, се изготвя окончателен списък на одобрените лица, който ще бъде изложен на информационното табло в община Болярово, офиса на проекта и сайта на община Болярово.

Повече информация за условията на проекта може да получите в община Болярово, тел.04741/6927 04741/6913 

  •