Начало » Новини » Новинa
Актуално
Четиридесет и шесто заседание на Общински съвет – Болярово

29 Юни 2015

Четиридесет и шесто заседание на Общински съвет - Болярово

 

Лора Величкова

 

 

          На 29 юни 2015 година Общински съвет - Болярово проведе своето четиридесет и шесто заседание.    

          На него общинските съветници разгледаха, обсъдиха и приеха докладни записки относно: актуализиране и утвърждаване на общинската и областна транспортни схеми в община Болярово съгласно чл.8, ал.3 от Наредба № 2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили; отпускане на еднократна помощ на нуждаещи се граждани от община Болярово;

отчет за организацията на работата на общинската администрация, кметовете и кметските наместници по Закона за гражданската регистрация; отчет за организацията на работата на общинската администрация, кметовете и кметските наместници по Закона за вероизповеданията, подзаконовите нормативни актове и Наредба за гробищните паркове на община Болярово; информация за организацията на работата на общинската администрация, кметовете и кметските наместници по Закона за физическото възпитание и спорта; приемане на Общинска програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета за периода 2015-2018 година; промяна на бюджета и инвестиционната програма на Общината за 2015 година; продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост в землището на с. Попово, община Болярово; продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост в землището на с.Дъбово, община Болярово; предоставяне под наем или аренда на пасища и мери - общинска собственост на територията на община Болярово за стопанската 2015/2016 година; приемане на Наредба № 23 за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях находящи се на територията на община Болярово; издаване на запис на заповед от община Болярово в полза на ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавена стойност след извършено авансово плащане по договор № 28/321/01517 от 10.12.2013 г. по мярка 321 за Проект "Реконструкция на път JAM 1028/ІV-79021 от разклон ІІ-79 - Попово - Дъбово - Стефан Караджово/ от км.2+800 до км.16+600", сключен между Община Болярово и ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция, гр.София; искане на ОС"Земеделие" Елхово, офис Болярово за възстановяване на право на собственост върху земеделски земи на наследниците на Тончо Пеев Стойков б.ж. на с. Дъбово, община Болярово в землището на с.Стефан Караджово, община Болярово по молба на наследника Джена Тончева Дженкова с постоянен адрес в гр.Болярово на ул.Крайбрежна" № 4, ЕГН 3705169057, по преписка вх.№ Н 1282 от 18.02.1992 г. на ОС"Земеделие" Елхово, офис Болярово възстановени с протокол от общинската служба общо 63,900 дка по влязло в сила съдебно решение № 83 от 17.07.2007 г. по гр.дело №120 от 2007 г. по описа на Районен съд Елхово; предложение за замяна на поземлени имоти от земеделска земя възстановена по ЗСПЗЗ собственост на община Болярово намиращи се в землището на гр.Болярово и представляващи: поземлен имот с идентификатор 05284.11.492,поземлен имот с идентификатор 05284.11.493 и поземлен имот с идентификатор 05284.11.494 с поземлен имот с идентификатор № 05284.260.466 собственост на наследниците на Димитър Христов Тодоров, починал на 17.02.2000 г. и оставил: съпруга Димитрина Стойкова Георгиева с постоянен адрес в гр.Бургас, дъщеря Йорданка Димитрова Трифонова с постоянен адрес в гр.Средец, и син Христо Димитров Христов с постоянен адрес в гр.Бургас, с цел разширяване на поземлен имот с идентификатор 05284.501.1151, намиращ се в гр.Болярово на ул."Николай Лъсков" № 7 /стопански двор на общината/.

            В последната точка от дневния ред - изказвания, питания, становища и предложения на гражданите, общинският съветник Мария Тодорова постави проблем от името на граждани, искайки съдействие и помощ при решаването му.

 

 

 

 

 

 

  •