Начало » Новини » Новинa
Актуално
Проведе се поредно обучение по проект на ОПАК

18 Май 2015

Logo Проведе се поредно обучение по проект на ОПАК

 

В периода 14-16 май 2015 година в град Велинград се проведе поредното обучение по проект «Обучение за повишаване на квалификацията и компетентността на служителите на община Болярово за по-добро административно обслужване", финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът е на стойност 77 945,86 лв и е с продължителност 12 месеца.

Обучението се проведе от спечелилата обществената поръчка фирма - изпълнител ЕТ „Персонал консулт - Ганчо Попов" - София. Темата бе «Обвързаност на личните цели на служителите с целите на общинската адмнистрация като гаранция за ефективност и ефикасност в работата». Обучението, което е свързано с Дейност 3 по проекта, протече в осем обучителни сесии по два учебни часа, като служителите бяха разделени на две групи с двама лектори. Целта му бе да обвърже личните и професионалните цели на служителите, чрез което да бъде по-добре постигната общата цел на администрацията. Чрез него бяха  повишени професионализма и ефективността в дейността на експертите от администрацията. Засилена бе ролята на лидерите за утвърждаване на престижа на общинската администрация. Допринесено за утвърждаване и толериране на поведение, адекватно на ценностите и принципите, залегнали в политиките на държавната администрация. Стимулирано бе  развитието на екипността в работата и приемственост при планиране и изпълнение на задачите; осъществена бе поведенческа и културна промяна - нова организационна култура.

Обучението завърши с издаване на сертификати на всички служители на общинската адмнинистрация, взели участие в него.

По проекта предстои още едно обучение по ключови компетентности, темата на което е: «Бизнес комуникация и работа в екип». Общо 70 общински служители ще бъдат обучени и ще получат сертификати в края на обученията.

След края на проекта, на заключителна пресконференция, ще бъдат представени резултатите пред медиите и обществеността.

 

  

  •