Начало » Новини » Новинa
Актуално
Двадесет и осмо заседание на Общински съвет – Болярово

18 Декември 2013

Двадесет и осмо заседание на Общински съвет - Болярово

 

Бинка Величкова

 

 

На основание 16 декември 2013 година, от 14 часа Общински съвет - Болярово проведе двадесет и осмото си заседание.

На него бяха разгледани, обсъдени и гласувани докладни записки относно:  промяна на бюджета и инвестиционната програма на общината за 2013 година; приемане на план-сметка и определяне размера на такса за битови отпадъци за 2014 година; одобряване отчета за разходите за командировки на кмета на общината и председателя на Общинския съвет за четвъртото тримесечие на 2013 година; отпускане на еднократна помощ на нуждаещи се граждани от община Болярово; изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне размера на местните данъци в община Болярово; увеличаване на общата численост на общинската администрация; участие на община Болярово с проектно предложение в проект "Красива България " на Министерството на труда и социалната политика; одобряване на ПУП-парцеларен план на трасе за уличен водопровод Ф110 и водопроводни отклонения за ПИ 050078, 050081, 050088, 050083 по КВС, в местността "Училищни ниви" в землището на с.Малко Шарково, община Болярово; предварително съгласие за изработване проект на ПУП-парцеларен план за изпълнение на проект "Изграждане на интегрирана система за наблюдение по границата  с Република Турция" през имоти по Кадастралната карта на с.Шарково и с.Странджа и Картата за възстановена собственаст на с.Воден, с.Крайново и с.Горска поляна, община Болярово и смяна предназначението на земи общинска собственост; издаване на запис на заповед от община Болярово в полза на ДФ"Земеделие" - Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № 28/321/01517/10.12.2013 г. по мярка 321, Проект Реконструкция на JAM 1028 /ІV-79021 от разклон ІІ-79 - Попово - Дъбово - Стефан Караджово км 2+800 до км 16+600"", сключен между Община Болярово и ДФ „Земеделие" - Разплащателна агенция, гр.София.

 

 

                                   

  

  •