Начало » Новини » Новинa
Актуално
Двадесет и седмо заседание на Общински съвет - Болярово

29 Ноември 2013

 

Двадесет и седмо заседание на Общински съвет - Болярово

 

 

Лора Величкова

 

 

    На 27 ноември 2013 година от 9.30 часа Общински съвет - Болярово проведе двадесет и седмото си заседание.  

    На него бяха разгледани, обсъдени и приети докладни записки относно: работата на в-к "Крайгранична искра" за 2013 година; работата на Общинска комисия за обществен ред и сигурност Болярово; информация за демографския срив на територията на община Болярово; предложение за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост на община Болярово, намиращ се в гр.Болярово, в стопански двор, област Ямбол и представляващ сграда за енергопроизводство /трафопост/ с идентификационен №05284.581.19.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед № РД-18-60 от 31.08.2009 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, със застроена площ от 14 кв.м, построена през 1965 г. върху дворно място с площ от.1035.00 кв.м, с идентификатор №05284.581.19 по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед № РД-18-60 от 31.08.2009 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър /по стар план съставляващо урегулиран поземлен имот № 019 /деветнадесет/ в кв.581 на гр.Болярово при граници на сградата /трафопоста/: от всички страни празно дворно място и при граници и съседи на дворното място: имоти с идентификатори №05284.581.117, №05284.581.18 и № 05284.581.892; предложение за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост на община Болярово, намиращ се в с.Стефан Караджово на ул."Г.Димитров" № 34, община Болярово, област Ямбол и представляващ сграда за енергопроизводство /трафопост/ с идентификационен №69208.501.164.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед № РД-18-9 от 10.04.2007 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, със застроена площ от 11 кв.м, построена през 1975 г. върху дворно място с площ от.1035.00 кв.м, с идентификатор №69208.501.164 по кадастралната   карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед № РД-18-9 от 10.04.2007 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър /по стар план съставляващо урегулиран поземлен имот № 329 /триста двадесет и девет/ в кв.16 на с.Стефан Караджово, община Болярово при граници на сградата /трафопоста/: от всички страни празно дворно място и при граници и съседи на дворното място: имоти с идентификатори №69208.501.138, №69208.501.163, №69208.501.162 и №69208.501.158; предложение за покупка на недвижим имот - частна собственост на наследниците на Христо Вълков Златанов б.ж. на с.Мамарчево, община Болярово, област Ямбол: Пенка Христова Атанасова с ПА в гр.Бургас, ж.к."Меден рудник" бл.425,вх.14, ет.3 и Кръстинка Христова Николова с ПА в гр.Бургас,ж.к."Меден рудник"бл.410,вх.Ж, ап.2, намиращ се в землището на с.Мамарчево, община Болярово, област Ямбол и представляващ поземлен имот № 024010 с площ 6.997 дка в местността "Болярски път", пета категория с начин на трайно ползване - нива по плана за земеразделяне при граници и съседи: имот № 000628 полски път на община Болярово, имот № 024009 нива на Зоя Христова Петрова и имот № 024012 нива на "Омега Агро Инвест" ЕАД.

 

 

                                                                                                                                     

  •