Начало » Новини » Новинa
Актуално
Шестнадесето заседание на Общински съвет- Болярово

29 Януари 2013

 

Шестнадесето заседание на Общински съвет- Болярово

 

Лора Величкова

 

На 29.01.2013 година от 9,30 часа Общински съвет Болярово проведе шестнадесетото си заседание.

На него бяха разгледани, дискутирани и приети докладни записки относно: приемане на Плана за заседанията на ОбС Болярово през 2013 година; относно определяне размера на допълнително материално стимулиране за постигнати резултати през 2012 год. на кмета на общината и кметове на кметства; предложение за отмяна на правните основания, записани в решение №169 взето на заседание на ОбС-Болярово в протокол № 15 от 19.12.2012 г. по т.10 от дневния ред;удължаване на срока на договор за наем на поземлен имот № 000872 с плош от 9,111 дка и поземлен имот № 060076 с площ 1, 292 дка по КВС на с. Горска поляна.

Общинските съветници обсъзиха и гласуваха още и отчети за: дейността на ОбС Болярово за второто шестмесечие на 2012 година; изпълнението на Програмата за управление за мандат 2011 - 2015 година;  изпълнение актовете на ОбС за второто шестмесечие на 2012 година.

По последната точка: изказвания, питания, становища и предложения на гражданите кметът на общината взе думата. Той покани всички присъстващи, въпреки че на всеки е изпратена индивидуална покана, на публичното обсъждане на бюджета на общината за 2013 година, което ще се състои на 1 февруари 2013 година от 14 часа                                                                 

 

 

 

 

 

  •