Начало » Новини » Новинa
Актуално
Заседание на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в община Болярово

28 Януари 2013

Заседание на Местната комисия за борба с противообществените   прояви на малолетните и непълнолетните в община Болярово

 

Лора Величкова

                                                                                   

На 28 януари 2013 година от 15 часа се проведе заседание на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в община Болярово. Присъстваха председателят на комисията Нина Терзиева(заместник-кмет на общината), секретарят Милена Манолова и останалите членове.

На заседанието, по първа точка от дневния ред, беше обсъден и приет  отчета на МКБППМН при община Болярово за 2012г.

През 2012г. основната дейност на МКБППМН при община Болярово беше социално - превантивната (чл.10 от ЗБППМН), се казва в отчета. Тази дейност беше насочена към реализацията на следните направления: усъвършенстване координацията между институциите; разширяване превантивната дейност на Местната комисия и овладяване на детската престъпност, агресия и насилие; по-задълбочена съвместна работа с работещите в системата на образованието и по проблемите на малолетни и непълнолетни.

Превенцията е процес, който има ясно формулирана цел - да не се допуска конфликт между закона и детето, да се ограничат до минимум факторите, които водят до извършване на асоциални прояви. Координиране на всички социално - педагогически фактори на територията на Общината в борбата срещу насилието, престъпността, защита правата на децата, утвърждаване на дейности, алтернативни на асоциалното и девиантно поведение, превенция на наркомания , тютюнопушене и алкохол.

С цел провеждането на активна превантивна дейност по опазване живота и здравето на децата в движението по пътищата на територията на Община Болярово непрекъснато се обновява   вертикалната и хоризонтална маркировка на пътищата в близост до училищата и детските градини. Всички тези дейности се извършват с партнирането на РУ „Полиция" на МВР.

В  училищата  на  територията на  Община  Болярово  МКБППМН съвместно с   Училищните  комисии за ПППМН и представител на Отдел „Закрила на детето" се обучават децата относно правата им съгласно ЗЗД , Конвенцията на ООН за правата на детето, провеждат се беседи и лекции, с цел повишаване информираността на децата относно проблема насилие. Проведени са срещи - разговори с деца и родители, с цел запознаването им със Закона за защита срещу домашното насилие.

При срещите си с учениците членовете на комисията извършваха и индивидуално-превантивна дейност с деца, застрашени от отпадане, извършили нарушения на Правилника за вътрешен ред или такива от проблемни семейства. Особено внимание се обръщаше на деца, чиито родители са извън страната или на практика липсва родителски контрол.Заедно с председателите на Училищните комисии се обсъждаха и планираха методите за въздействие и подкрепа с цел утвърждаване на социално приемливо поведение, изграждане на положително отношение към обществените норми и правила и предотвратяването оставането на маловръстните в извънучилищна среда.

На територията на общината за този период няма деца настанени в СПИ и ВУИ, няма малолетни и непълнолетни, пребивавали в СПИ, ВУИ и приюти за безнадзорни деца.

Обсъди се и се прие и  план за работа на МКБППМН за 2013г. Основните задачи  в него са:

осъществяване на системна превантивна дейност сред малолетните и непълнолетните с цел отстраняване на причините и условията за асоциално поведение; с прилаганите мерки при извънсъдебното решаване на конфликтите между закона и детето да се търси максималният възпитателен ефект за позитивна промяна в поведението му; оказване на методическа помощ на УКБППМН; публичност на работата на МКБППМН и взаимодействие със средствата за масова информация.

След това присъстващите изслушаха и приеха новия състав на комисията и се запознаха с бюджета на МКБППМН за 2013г., с който ги запозна председателят Нина Терзиева.

По последните две точки присъстващите членове на комисията определиха и избраха членове на оперативно бюро към комисията и обществените възпитатели.

 

 

                                         

 

 

         

 

 

 

 

 

 

  

  •