Начало » Новини » Новинa
Актуално
Община Болярово бележи финансов напредък

18 Октомври 2012

Община Болярово бележи финансов напредък

 

Лора Величкова

 

 

Финансов напредък бележи общината ни спрямо миналата година. Това става ясно от финансовия отчет за деветмесечието.

 

Годишния план е 5 708 335 лв., а до края на септември са събрани 3 975 296 лв.

 

По отношение на  „Държавни и местни дейности" при държавните дейности при годишен план 3 118 822 лв., изпълнението на приходите до края на септември са 2 221 300 лв., а при местните дейности при план 2 689 513 лв. -за деветмесечието са постъпили 1 753 996 лв, данъчните приходи са предвидени 161 000 и изпълнени до сега 140 012 или 86,9 %.

 

Голямо еднократно постъпление през октомври има по отношение на данък придобиване на имущество (продажба на земеделски земи). Тъй като това постъпление е през месец октомври, не е отбелязано в отчета за деветмесечието.

 

При неданъчните приходи при планувани за годината 2 363 415 към края на септември  изпълнението е на 1 024 415 лв или 43%. Тук основно постъпленията са от продажба на услуги (земеделска земя и дърва за огрев на населението).  Само при дървата за огрев при план 1 000 104 лв. са събрани 812 201 лв. или 73, 5 % .

 

Все още изоставаме с продажбата на дълготрайни активи (земеделска земя)) - при годишен план 1 179 985 лв. са постъпили 73 179 лв. Но се очакват значителни постъпления от продажби и тук.

 

Преизпълнени са очакваните приходи при такса „Битови отпадъци" където при план 112 000 лв. до края на септември са постъпили 116 118 лв. или изпълнението е 103, 6 %.

 

Като цяло тенденцията е увеличаване на приходите за общината , която наистина е финансово стабилна и бележи финансов напредък на фона на икономическата криза в страната като цяло и в сравнение с някои от другите общини.

 

 

  •