Начало » Новини » Новинa
Актуално
ОБЯВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛНО РАЗРЕШЕНИЕ

5 Юни 2012

ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 94-00-554/04.06.2012 г.

Управление „ТСУ” при община Болярово на основание чл.149 от ЗУТ съобщава на заинтересованите граждани, че е издадено строително разрешение № 36/04.06.2012г. за строеж на ”Ремонт, възстановителна дейност и подобряване на прилежащото пространство на църква „Св.Св.Кирил и Методий”, с. Странджа, община Болярово, област Ямбол, находяща се в УПИ ІV-198, кв. 4 по ПУП-ПРЗ с идентификатор 69674.501.198 по КК на с.Странджа.

Заинтересованите лица, в 14 дневен срок, от съобщаването могат да обжалват разрешението за строеж пред началника на РДНСК гр.Ямбол.

СПЕЦИАЛИСТ „ТСУ”...............................

/Н.Николов/

  •