Начало » Новини » Новинa
Актуално
==

5 Юни 2012

ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 94-00-552/04.06.2012 г.

Отдел „ТСУ” при община Болярово на основание чл.149 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че е издадено разрешение за строеж № 40/04.06.2012г. за строеж ”Монтаж на фотоволтаична инсталация с мощност до 30 kW

в УПИ І-438 кв.9 по ПУП на с.Шарково, община Болярово, област Ямбол.

Заинтересованите лица, в 14 дневен срок, от съобщаването могат да обжалват разрешението за строеж пред началника на РДНСК гр.Ямбол.

СПЕЦИАЛИСТ „ТСУ”...............................

/Н.Николов/

  •