Начало » Новини » Новинa
Актуално
ОБЯВЛЕНИЕ 16

23 Май 2012

ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 94-00-494/22.05.2012 г.

Отдел „ТСУ” при община Болярово на основание чл.149 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че е издадено разрешение за строеж № 19/21.05.2012г. за строеж ”Съоръжение за събиране на тор с подпорни стени /Торова яма/ към съществуващ Краварник” с.Ситово, община Болярово, област Ямбол.

Заинтересованите лица, в 14 дневен срок, от съобщаването могат да обжалват разрешението за строеж пред началника на РДНСК гр.Ямбол.

СПЕЦИАЛИСТ „ТСУ”...............................

/Н.Николов/

  •