Начало » Новини » Новинa
Актуално
СЕДМО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОЛЯРОВО

10 Май 2012

Лора Величкова

На 10 май 2012 година от 9.30 Общински съвет – Болярово проведе своето седмо извънредно заседание.

По дневен ред имаше три точки, а вносителите на докладните записки също присъстваха на и отговаряха на зададените въпроси и правех необходимите разяснения.

По първа точка от дневния ред местните депутати бяха запознати с причината наложила се по- ранното приемане на докладната относно „Ползване на дървесина - общинска собственост в землището на с.Странджа, Воден, Крайново и Шарково за 2012 година”.

Разисквана и приета беше и докладната записка по втора точка от дневния ред относно „кандидатстване на Община Болярово по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., Приоритетна ос 3, Мярка 313 “Насърчаване на туристическите дейности”.

По трета точка от дневния ред- изказвания, питания, становища и предложения на гражданите общинският съветник Петър Гурманов изказа общата тревога на жителите на общината за качеството на предоставяната услуга във връзка с предоставяне на медикаментите в аптеката в общинския център. Общинският кмет пое задължение да разговаря със собственичката, за да се съдейства с каквото е необходимо за решаване на проблема.

  •