Начало » Новини » Новинa
Актуално
ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

27 Март 2012

№ 94-00-280/23.03.2012г.

Отдел УСУТ при община Болярово на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава на заинтересованите граждани, че е изработено изменение на Подробен Устройствен План – План за Регулация и Застрояване на ПИ с идентификатор № 83051.501.438 по КК на с. Шарково, община Болярово.

С изменението на ПУП-ПРЗ за имота се отрежда УПИ-І -438 с с отреждане на територията „За фотоволтаична централа с мощност 198 kwP, производствена и складова дейност”.

Заинтересованите лица по чл.131 от ЗУТ, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП-ПРЗ до общинска администрация.

СПЕЦИАЛИСТ „УСУТ”...............................

/Н.Николов/

  •