Начало » Новини » Новинa
Актуално
ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

7 Февруари 2012

Отдел „УСУТ” при община Болярово на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните граждани, че е изработен проект на ПУП-ПП на трасе за кабелна линия НН от ПИ 000015 до ТП в ПИ 000085 по КВС с.Малко Шарково, община Болярово.

Засегнати поземлени имоти ПИ 000085 – друга селскостопанска територия, собственост на Напоителни системи ЕАД, ПИ- 000083 - местен път - частна собственост на Община Болярово, ПИ 000312 - водни площи собственост на МЗГ-ХМС, ПИ 000313- водни площи, собственост на МЗГ-ХМС, ПИ 000016 - полски път- публична собственост на община Болярово, ПИ 000015 - за производство на ел.енергия, собственост на „ЕКО ЕНЕРДЖИ” ООД

Заинтересованите лица по чл.131 от ЗУТ, могат да разгледат проекта в общинска администрация отдел „УСУТ” и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП-ПП до общинска администрация в 30 дневен срок след публикуването на обявлението в държавен вестник.

СПЕЦИАЛИСТ „УСУТ”...............................

/Н.Николов/

  •