Начало » Новини » Новинa
Актуално
БЮДЖЕТЕН КАЛЕНДА

14 Ноември 2011

БЮДЖЕТЕН КАЛЕНДАР

ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА БЮДЖЕТ 2012 ГОДИНА

НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО

ВИД ДЕЙНОСТ

СРОК

ОТГОВОРНОСТ

Определяне на приоритетите и бюджетните насоки. Определяне на работни комисии /екип на кмета/ за подготовка на проектобюджет.

Поставяне на кутии за събиране на предложения, мнения и препоръки от обществеността

До 30.11.2011 г.

До 16.12.2011 г. Кмет, Ръководител на бюджета, екип на кмета

Първи общи заседания на кметския екип и общинския съвет за обсъждане на бюджетните насоки. Предложения и решения. 20.12.2011 г. Кмет, Председател на ОбС и председатели на постоянните комисии

Изготвяне на програма за приходите и план на разходите от бюджетните звена, предоставяне и обобщаване от ръководителя на бюджета 23.12.2010 г. Ръководител на бюджета, ръководители на бюджетни звена и второстепенни разпоредители

Преглед и одобрение на проекта от екипа по бюджета

Предложение за бюджет пред общинския съвет.

Публикуване на бюджетно резюме и послание.

Предоставяне на копия от него на гражданите, обява за провеждане на публично обсъждане на проекта с гражданството

До 13.01.2012 г.

Кмет, председател на общ. съвет и председатели на постоянни комисии

Първи формален преглед на проекта за бюджет.

20-23.01.2012 г. Председател на ОбС, постоянни комисии

Провеждане на заседание на общинския съвет Болярово

30-31.01.2012 г. Председател на ОбС, Кмет и екипа по бюджета

Представяне на бюджета на общината пред Министерство на финансите и Сметна палата

В 20-дневен срок от приемането на бюджета Кмет, директор дирекция “АФ”

  •