Начало » Новини » Новинa
Актуално
ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

14 Ноември 2011

З А П О В Е Д

№ РД-5-566/09.11.2011 год.

На основание чл.44, ал.1, т.5 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.11 ал.1 и 2 от Закона за общинските бюджети, чл.13 и чл.14 от Наредба № 4 на Общински съвет и РИ ”Действия при съставяне на проектобюджета” от Система за управление и контрол на бюджетния процес в община Болярово

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Да се открие процедура по набиране на предложения за съставяне на проектобюджет на община Болярово за 2012 г.

Кметовете, кметските наместници, ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, звената на бюджетна издръжка и служители на общинска администрация да представят своите предложения до 30.11.2011 г.

Срокът за получаване на предложения от местната общност е 16.12.2011 г., като за целта се поставят кутии на подходящи места.

2. Определям работни комисии и длъжностни лица по дейности:

2.1. Социални дейности, образование, здравеопазване и култура

- Нина Терзиева – секретар на община Болярово - председател

- София Димитрова Минева – директор на дирекция “Хуманитарни дейности и инвестиционна политика”

- Дафина Димитрова Георгиева – директор ДВУИ

- Таня Христова – отговорник ЦСРИ и ЗЖ за възрастни

- Васил И.Гаджуров – директор СОУ Болярово

- Димитър Д. Дичев – директор ОУ Ст.Караджово

- Мария Атанасова – общ.съветник

- Марчо Тодоров – кмет с. Мамарчево

2.2. Териториално развитие и общинска собственост

- Жельо Стойков Желев – зам.кмет - председател

- Васил Калев Палов – специалист ТСУС

- Йовка Димитрова Дженкова – н-к отдел “ИДОС”

- Ангел Апостолов – км. наместник с.Попово

- Петър В.Гурманов – общински съветник, председател на ПК

2.3. Общинска администрация

- Мария Кирова Янчева – директор дирекция “АФ” - председател

- Пенка Русева Палова – гл. специалист “Бюджет”

- Атанаска Т. Станчева – гл. счетоводител

- Мария Чанева – гл.специалист МДТ

- Красимир Григоров – общински съветник,

които на основата на общинската стратегия за развитие, тригодишна бюджетна прогноза, предложенията на гражданите и ръководителите на бюджетни звена и параметрите на бюджетните взаимоотношения с републикански бюджет за 2012 година да разработи проект за бюджет 2012 по приходна и разходна част по параграфи, дейности и функции, по бюджетни разпоредители, по единната бюджетна класификация в срок до 13.01.2012 година, като се приложат разпоредбите на ЗДБРБ за 2012 година и постановлението за неговото изпълнение, ЗОБ и Наредба № 4 за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, ЗМДТ и Наредба № 7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, КСО, ЗБДОО за 2012, ЗЗО за 2012, ЗБНЗОК за 2012 година и др.

4. Определям публичното обсъждане на проекто-бюджета за 2012 година да се извърши до 20.01.2012 г.

5. Утвърждавам бюджетен календар за дейностите по подготовката на бюджета със съответните срокове и отговорници.

Препис от настоящата ми заповед да се връчи на длъжностните лица за изпълнение и представена в местните медии за информация на гражданите.

Контрола по изпълнението възлагам на Жельо Желев, зам. кмет на общината.

КМЕТ НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО:………………. /Хр.Христов/

09.11.2011 г.

гр. Болярово

ХХ/МЯ

  •