Начало » Новини » Новинa
Актуално
О Б Я В Л Е Н И Е

7 Юли 2011

ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

№ АБ-11-84 /07.07.2011 г.

Отдел „УТТО и Е” при община Болярово на основание чл.130, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните граждани, че със Заповед № РД-5-357 от 07.07.2011г на Кмета на община Болярово е одобрен ПУП-ПРЗ на ПИ с идентификатор 83051.501.253 по КК на с.Шарково, община Болярово, представляващ УПИ ІV-221 кв 29 по ПУП на селото.

Заинтересованите лица по чл.131 от ЗУТ, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по заповедта до общинска администрация в 14 дневен срок.

СПЕЦИАЛИСТ „С,УТ И БКС”...............................

/Н.Николов/

  •