Начало » Новини » Новинa
Актуално
АКТУАЛИЗИРАНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ТРАНСПОРТНА СХЕМА В ОБЩИНА БОЛЯРОВО

4 Юли 2011

Лора Величкова

На 27 юни 2011 година , на четиридесет и седмото заседание на Общински съвет- Болярво заместник-кметът на община Болярово Жельо Желев внесе докладна записка, относно

„Актуализиране и утвърждаване на общинската транспортна схема в община Болярово, съгласночл.8, ал.3 и 4 от Наредба № 2 За условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили”.

Общественият транспорт има ключово значение за решаване на междуселищните транспортни връзки. За слабонаселените и гранични райони като нашия общественият транспорт е и социално ориентирана превозна дейност на превозваческите фирми, възложена им от държавата и общината.

Административното и социално обслужване на населението - както от общинския център, така и от важни административни, социални и икономически центрове в региона като гр.Елхово /болнични заведения, съд, прокуратура и др.обслужващи звена/; гр.Ямбол – областен център - /Областни дирекции, НАП, банки и др./ налагат почти ежедневни транспортни връзки с всяко населено място.

В община Болярово общественият транспорт се ограничава само в междуселищни автобусни линии, които се утвърждават от Общинския съвет чрез предварително разработена общинска транспортна схема. Предложенията за междуобщинската /областната/ транспортна схема се утвърждават от областния управител на квотен принцип, а автобусните линии от републиканската транспортна схема се утвърждават от Централна транспортна комисия.

Превозите по утвърдените транспортни схеми се възлагат с конкурс съгласно чл.17 от Наредба 2 от 15.03.2002 г на МТС, въз основа на който кмета на общината сключва с кандидата, спечелил конкурса, договор за възлагане на превозите по автобусни линии.

В момента община Болярово има сключен договор с СД ”Колхида –Иванов-Колев и СиЕ” -гр.Елхово за осъществяване на транспортните линии, свързващи общината с гр.Елхово, със срок на действие до 31.12.2011г.

В началото на 2011г.възникнаха непредвидени усложнения при автобусните връзки на селищата от община Болярово с областният център, дължащи се на неочакваното и необосновано решение на фирма „ВАЛЕРОС” ЕООД да не подпише договор за 2011г. с община Болярово за изпълнение на автобусните линии за връзка на съставните селища на общината с гр.Ямбол.

Проблемът беше преодолян с временно използване на собствени транспортни средства на община Болярово/ученически автобуси, леки и лекотоварни автобуси/.

От месец март на основание чл.29 от Наредба №2 от 15.март 2002г. със заповед на кмета на община Болярово връзките на селищата от общината с областният център се осъществяват от фирма „ДИЧОНИ” ООД.

Поради почти пълна липса на пътници за селата Камен връх, Денница и Оман фирмата отказваше автобусите и пътуващи по линията Ямбол-Болярово-Ямбол да влизат в тези села.След проведените преговори между ръководството на фирма „ДИЧОНИ” ООД и община Болярово се постигна споразумение, считано от 13.06.2011г. автобусите на фирмата да влизат в селата Камен връх , Денница и Оман във вторник и петък, сутрин и вечер.

Поради отказа на фирма „ВАЛЕРОС” ЕООД да работи с община Болярово беше прекратен едностранно договора по автобусна линия Болярово-София-Болярово от Републиканската транспортна схема със срок на действие до 31.12.2015г., и беше поискано от областният управител линията да бъде възложена на друг превозвач със заповед на кмета на общината за срок не повече от 6/шест/ месеца. Горепосочените линии се изпълняват на основание възлагателно писмо до провеждането на конкурс за определяне на редовен превозвач по тях.

Ежедневната автобусна линия Ямбол-Болярово с начален час 13,20 ч от гр.Ямбол се изпълнява от ЕТ “Раси-Красимир Кръстев и ЕТ”Диачи-Атанас Парушев”гр.Ямбол от квота на община Ямбол.

С превозваческите фирми общинската администрация поддържа добри взаимоотношения. Провеждат се чести срещи между ръководствата им и кмета на общината, на които се решават възникнали проблеми, вземат се компромисни решения, правят се частични промени в разписанията, съобразно нуждите на населението и икономическата изгода на превозвачите.

Известно е, че в райони като нашия със силно изразена миграция и застаряващо население, обезлюдяващи се селища, превозите по линиите, които извършват превозвачите, са крайно нерентабилни. Във всички случаи тази дейност е извършване на услуги от обществен интерес, с ограничен пътникопоток, икономически неизгодна за превозвачите, тъй като от нея те реализират значителни загуби, въпреки ограничените субсидии и компенсации, които получават от ДБ чрез общината.

В съотвествие с чл.9, ал.1 на ПМС №334 от 29.12.2010г. за изпълнението на държавния бюджет за община Болярово са утвърдени субсидии за междуселищни пътнически превози в слабо населени гранични райони за първото тримесечие на 2011г. - 34897.00лв.и за втората тримесечие на 2011г. - 28161.00лв.

Имайки предвид изложеното по-горе и необходимостта от актуализиране на общинската транспортна схема във връзка с обяването на нов конкурс поради изтичане срока на договорите с превозвачите до края на настоящата 2011 година и сключване на договори за линиите, които се изпълняват на основание възлагателно писмо на кмета на общината, след задълбочено обсъждане в общинската транспортна комисия, предлагам на ОбС Болярово да вземе следното

На основание чл.8 от Наредба № 2 на МТС от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили, ОбС Болярово утвърждава общинската транспортна схема с маршрутни разписания по автобусните линии както следва:

Начален час по направление Маршрутно разписание

Спирки по маршрута Разписанието се изпълнява в дните:

5,30 ч.

6,30 ч. Болярово-М.Шарково-Воден-Странджа-Крайново

Крайново-Воден-М.Шарково-Мамарчево-Болярово

/Извозва учениците за СОУ-Болярово/

Понеделник и петък

6,20 ч.

6,45 ч. Болярово-М.Шарково-Воден

Воден-М.Шарково-Мамарчево-Болярово

/Извозва учениците за СОУ-Болярово/

Вторник,сряда и четвъртък

7,30 ч.

8,05 ч. Болярово-Мамарчево-М.Шарково-яз.М.Шарково-Шарково

Шарково-М.Шарково-Балярово

Понделник, сряда и петък

-“-

7,30 ч.

8,10 ч. Болярово-Мамарчево-М.Шарково-яз.М.Шарково-Шарково-Ситово

Ситово-Шарково-М.Шарково-Мамарчево-Болярово

Вторник и четвъртък

13,30 ч.

14,40 ч. Болярово-М.Шарково-Шарково-Воден

Воден-М.Шарково-яз.М.Шарково /15,00 ч./-Болярово

В делнични дни

17,10 ч.

18,00 ч. Болярово-М.Шарково-Шарково-Ситово-Воден

Воден-яз.М.Шарково/18,30 ч/-М.Шарково-Болярово

Вторник,сряда и четвъртък

17,10 ч.

18,40 ч. Болярово-М.Шарково-Шарково- Воден-Странджа -Крайново

Крайново-Воден-яз.М.Шарково/19,05 ч/-М.Шарково-Болярово

Понеделник и петък

6,40 ч. Г.Крушево-Г.поляна-В.извор-Ружица-Болярово

/автобуса, пътуващ по направление Г.Крушево- Ямбол/ В учебни дни

6,40 ч. Г.Крушево-Г.поляна-В.извор-Ружица-Болярово

/автобуса, пътуващ по направление Г.Крушево- Ямбол/

Понеделник и петък

в неучебни дни

13,00 ч.

14,05 ч. Болярово-М.Шарково-Воден-Странджа-Крайново

Крайново-Воден-Шарково-М.Шарково-Болярово Неделя

  •