Начало » Новини » Новинa
Актуално
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА « ОКОЛНА СРЕДА»2007-2013

17 Май 2011

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ КОХЕЗИОНЕН ФОНД www.ope.moew.government.bg

Община Болярово изпълни проект-Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект « Създаване на условия за подобряване на базисната инсфраструктура на град Болярово, община Болярово»

В тази връзка бихме искали да Ви поканим на заключително обществено обсъждане, което ще се проведе на 31.05.2011г. в 13,30 часа в сградата на община Болярово, на която да Ви представим постигнатите резултати при изпълнението на проекта.

Участие в срещата ще вземат кметът на Община Болярово г-н Христо Христов, председателят на Общински съвет г-н Атанас Дженков, екипът за управление на проекта, представители на “ “АКВА ТОП П и П КОНСУЛТ ” ДЗЗД, изпълнител по Договор : “Управление, консултиране,изпълнение и координиране на дейностите по проект : Създаване на условия за подобряване на базисната инсфраструктура на град Болярово, община Болярово»

С цел по-добрата организация на срещата, моля да потвърдите възможността си за участие до края на деня на 30.05.2011 (понеделник).

За повече информация, се обръщайте към Пенка Атанасова на телефон 04741/6907, 04741/6919.

МАЛКО ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

“ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013” И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА

Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013"

определя стратегическите цели и приоритети на страната в сектор "Околна среда", които ще се финансират от европейските фондове и е насочена към реализация на поетите ангажименти в сектора по време на преговорния процес и постигане на съответствие с екологичните изисквания на Европейския съюз.

Проектът е разработен във връзка с оперативна програма “Околна среда 2007–2013 г.”, съ-финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд и ще способства за реализацията на нейната главна стратегическа цел, а именно „Подобряване, запазване и възстановяване на естествената околна среда и развитие на екологичната инфраструктура”.

Реализирането на проекта се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г” и е важна и полезна местна инвестиция, която е на стойност 123 500 ,00 лева. Източници на финансиране по проекта са:

 Кохезионен Фонд – 80%

 Национално съфинансиране – 20%.

Постигнати са следните резултати:

Постигната е общата цел на проектното предложение:

Осъществяването на ефективна и качествена подготовка на инвестиционен проект :

« Създаване на условия за подобряване на базисната инсфраструктура на град Болярово, община Болярово», с оглед одобрението на горепосоченото проектно предложение за финансиране в рамките на Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.

Постигнати са и специфичнте цели на проекта:

o Осигуряване на разработването на подробно, пълно и качествено предпроектно проучване, включително пълен анализ „ползи-разходи”, в пълно съответствие с изискванията на Европейската Комисия и изискванията за кандидатстване по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”;

o Осигуряване на разработване на подробно, пълно и качествено прединвестиционно проучване, в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти към Закона за устройство на територията;

o Осигуряване на разработване на качествени идеен и работен проект по отношение на Доизграждане на канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Вълчедръм, в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти към Закона за устройство на територията, с който са проектирани Пречиствателна станция за отпадни води посредством механично и биологично пречистване, 5057 м канализационна мрежа;

o Осигуряване на качественото попълване на формуляр за кандидатстване за инвестиционния проект по Приоритетна ос 1 на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, в съответствие с изискванията на управляващия орган на програмата;

o Осигуряване на качественото разработване на документацията за възлагане на обществени поръчки за дейностите, предвидени в рамките на инвестиционния проект;

o Осигуряване на качествена и навременна подготовка на други изискуеми документи с оглед кандидатстването на инвестиционния проект за финансиране по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”;

o Укрепване на административния капацитет на община Болярово за подготовка и изпълнение на проекти в сектор „околна среда”, както и на други проекти, съ-финансирани със средства от структурните фондове и кохезионния фонд на Европейския съюз;

o Популяризиране на финансовата подкрепа от Европейския съюз в рамките на Община Болярово, чрез провеждане на дейности за информация и публичност.

  •