Начало » Новини » Новинa
Актуално
З А П О В Е Д - № РД- 5- 146 / 24.03.2010Г.

25 Март 2010

ОБЩИНА БОЛЯРОВО , ОБЛАСТ ЯМБОЛ

З А П О В Е Д

№ РД- 5- 146 / 24.03.2010г.

Във връзка с постъпило искане от Иван Костадинов Новаков ЕГН 4403315765 от гр. Сливен, ул „ Братя Миладинови” № 12-А-45 и Красимир Димитров Димитров ЕГН 5711065800 от гр.Сливен, ул.” Братя Миладинови” №16 ап.11 на основание чл.129,ал.2 от ЗУТ, въз основа решение на Общински Експертен съвет при Община Болярово - Протокол № 1 от 15.02.2010год.

О Д О Б Р Я В А М:

Подробен Устройствен План - План за регулация и застрояване на УПИ ХХІІ-42 кв.10 по регулационния план на с. Камен връх, Община Болярово ,

Област Ямбол за изграждане на фотоволтаична инсталация.

КМЕТ НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО:……………………

ХХ/ ЗИ /Христо Христов/

  •