Начало » Новини » Новинa
Актуално
ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ НА МЕСТНАТА ВЛАСТ

1 Октомври 2009

Двадесет и четвърто заседание на местната власт

Янка Микова

Редовната сесия на Общински съвет Болярово започна с обсъждане и приемане на отчета за изпълнението на бюджета за първото шестмесечие на 2009 г. Гласува се и отчетът за изпълнение решенията на ОбС, взети на заседанията на ОбС за деветмесечието на тази година. Съществено място в работата на общинския съвет бе обсъждането и приемането на информацията за готовността на учебната 2009/2010 година. Кметският наместник на Странджа запозна общинските съветници с отчета за работата на кметството, който след дискусия също бе гласуван.

На своето двадесет и четвърто заседание местната власт разгледа и прие докладни записки относно: ползване на дървесина от акация – общинска собственост в с. Странджа; решение за учредяване на сдружение и/или сключване на споразумение с община Елхово, с цел управление на отпадъците на депо за ТБО – с. Добрич и всички генерирани на територията на община Болярово отпадъци на регионален принцип; отпускане на средства на Териториален държавен архив – Ямбол за честване на 50-годишен юбилей; допълнение на Наредба № 7 за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите, предоставяни от общината; одобряване отчета на разходите за командировки на кмета на общината и председателя на ОбС за първото и второто тримесечие на 2009 г.; предложение за финансиране на обект „Реконструкция на отводнителна канализация и възстановяване на асфалтова настилка по ул. „Промишлена” в гр. Болярово”; продажба на недвижим имот – частна общинска собственост в Странджа; продажба на съсобствен недвижим имот – частна общинска собственост в Шарково; отпускане на еднократна помощ на нуждаещи се граждани от общината; предложение до Ямболския окръжен съд за избирането на 12 съдебни заседатели за Районен съд Елхово; предложение за отдаване под наем чрез публичен търг за 5 години на язовир публична общинска собственост, намиращ се в землището на Камен връх.

  •