Начало > Карта на сайта
Карта на сайта
Проекти на Община Болярово
Изпълнени проекти
Проекти в процес на изпълнение
Проект "Независим живот за жителите на Община Болярово"
Проекти за оценяване
За общината
Географска характеристика
История
Природни ресурси
Икономика
Здравеопазване
Инфраструктура
Население
Съвместно сътрудничество
МКБППМН
Туризъм
Места за настаняване
Туристически забележителности
Култура
Бележити българи
Библиотеки и читалища
Народни читалища
Културен календар
Детски фолклорен събор „Върбова свирка свири”
Образование и младежки дейности
Търгове и конкурси
Текущи търгове
Минали търгове
Текущи обществени поръчки
Минали обществени поръчки
Новини
Контакти
Общински съвет
Правилник за организацията и дейността на ОС
Председател
Общински съветници
Постоянни комисии към ОС
Заседания на ОС
Наредби
Публични регистри
Декларации по ЗПУКИ – чл.12, т.1 т.2 т.3 т.4
Дневен ред за заседания
Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ
Решения на ОС
2011 г.
2010 г.
2009 г.
2008 г.
2007 г.
2003 - 2006 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016г.
2017 г.
2018 г.
Общинска администрация
Административен указател
Устройствен правилник
Телефонен указател – Кметове и км. наместници
Структура
Бюджет
Декларации по ЗПУКИ, чл.12, т.1, т.2, т.3, т.4
Декларации по чл. 35, ал.1, т. 2 от ЗПКОНПИ
Декларации по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
Кмет и неговия екип
Кмет на Община Болярово
Екип на кмета на Община Болярово
Харта на клиента
Сигнали за корупция и нередности
Мнения и препоръки
Анкета
Местни данъци и такси
Профил на купувача
В-к "Крайгранична искра"
2014 година
2015 година
2016 година
2017 година
2018 година
Обяви
Пасища
Пасища 2015/2016
Пасища 2016/2017 г.
Пасища 2017/2018г.
Задание за обхвата и съдържанието на екологична оценка на ОУП на Община Болярово
Проект на план-сметка и определяне размера на такса за битови отпадъци за 2018 година
Пасища 2018/2019 г
Доклад за екологична оценка на предварителен проект на общ устройствен план на Община Болярово
Доклад за екологична оценка
Предварителен проект на общ устройствен план
Открит конкурс за "Добив на дървесина - сеч, извоз и рампиране до временен склад на дървесина от горски територии собственост на община Болярово - ЛСФ 2019 г."
Ред за подаване на предложения, сигнали и жалби
Ред, по който се подават исканията за достъп до обществена информация
Формуляри
Нормативни актове
Проекти на нормативни актове
Друга информация, предвидена в нормативен акт
Обществена информация
ПРПОЕКТ ПУП-ПП НАБУКО
Обществено порицание - решения
Проект "Децата на Болярово - успешна интеграция в образователната система и подобряване на учебната среда в общината", Договор №BG05M2OP001-3.001-0117-C01, осъществяващ се с финансовата подкрепа на ОП "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейският съюз, чрез Европейския социален фонд
Информация по чл. 71 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорт в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите
Структура
Седалище и адрес
Териториални звена
Данни за кореспонденция
Работно време на звеното за административно обслужване
Административни услуги
Услуги по гражданско състояние
Общинска собственост
Местни данъци и такси
ТСУ
Услуги -звено Гори
Анкета отношение към спорта
Електронни административни услуги
Публични регистри
Достъп до информация
Вътрешни правила за административно обслужване
Отчети
Цели на администрацията
Достъпност
Правни
Контакти
Екип на кмета на община Болярово
Избори за народни представители 26 март 2017г.
Избори НС - 26 март 2017г.
Президентски избори и национален референдум 2016
Пасища 2018/2019 г.
Декларации и регистър на декларациите по ЗПК
Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ
Регистри
Фото и видеогалерия
Списъци на гласоподавателите