Начало » Новини » Новинa
Актуално
Десето заседание на Общински съвет – Болярово

31 Май 2016

Десето заседание на Общински съвет - Болярово

 

        На 30 май 2016 година Общински съвет - Болярово проведе своето десето заседание.    

        На него местните депутати разгледаха, обсъдиха и приеха докладни записки относно:  решение за членство в Общото събрание на СНЦ "Местна инициативна група - Елхово - Болярово"; състоянието на земеделския отрасъл на територията на община Болярово за стопанската 2015 - 2016 година и мерки за неговото развитие; отчет за работата на общинската администрация, кметове и кметски наместници по Закона за закрила и развитие на културата; предложение за разглеждане от общинските съветници на ОбС Болярово на предоставен от Областен управител на област Ямбол протокол № 2 от 26.04.2016 г. от проведено извънредно общо събрание от 11,00 ч. на "Асоциацията по В и К на обособена територия обслужвана от "В и К" ЕООД Ямбол" за взетото решение разгледано на събранието с което е дадена преди това в заседание на ОбС Болярово от 25.04.2016 г. с решения на ОбС Болярово позиция и мандат на секретаря на общината Мария Янева Чанева по поставения въпрос от дневния ред; утвърждаване на нов състав на МКБППМН при община Болярово; продажба на недвижим имот - частна общинска собственост в землището на с. Горска поляна, община Болярово; продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост в землището на с. Шарково и с. Воден, община Болярово; ценоразпис на тарифа за такси на корен на облите дървени материали за горене и вършината, добита от общински горски фонд; ползване на дървесина от общински горски фонд на територията на община Болярово; относно Промяна на бюджета и инвестиционната програма на общината за 2016 година; одобряване на  задание и даване на разрешение за изготвяне Проект на Подробен устройствен план -  План за регулация и  застрояване на имот с идентификатор 05284.501.384 по КК идентичен с ПИ 384, кв.17 по ПУП на гр.Болярово; даване на предварително съгласие за право на прокарване през имоти общинска собственост, съгласно регистър на засегнати имоти попадащи в трасето и сервитута на обект "Оптична кабелна линия между гр. Елхово - с. Странджа - граница с Р. Турция"; предложение за определяне на представител на община Болярово за участие в общото събрание на МБАЛ "Св.Пантелеймон" АД със седалище гр.Ямбол и адрес на управление  ул."Панайот Хитов" № 30 за мандата 2015-2019 г. и за съгласуване позиция и мандат на представителя на общината по въпросите от дневния ред на общото събрание на  акционерното дружество; маркиране на дървесина в общинския горски фонд на територията на община Болярово. 

  •