Начало » Новини » Новинa
Актуално
Седмо заседание на Общински съвет - Болярово

30 Март 2016

Седмо заседание на Общински съвет - Болярово

 

На 30 март 2016 година Общинския съвет - Болярово проведе седмото си заседание.

На него общинските съветници разгледаха, обсъдиха и приеха докладни записки относно: отчет за изпълнение на бюджета и състоянието на общинския дълг за 2015 година; мрежата от училища и детски градини и утвърждаване на самостоятелни и слети паралелки с ученици под минималния брой в община Болярово за учебната 2016/2017 г.; отпускане на еднократна помощ на нуждаещи се граждани от община Болярово; програма за развитие на физическото възпитание и спорта на територията на община Болярово за периода 2016 - 2019 година; промяна на бюджета и Инвестиционната програма на общината за 2016 г.; категория на жилища общинска собственост според предназначението им; продажба на недвижим имот - частна общинска собственост в с.Крайново, община Болярово, област Ямбол; отдаване под наем на поземлен имот - частна общинска собственост в землището на с.Ружица; отдаване под наем на общинска земя с НТП - ниви на територията на община Болярово за срок от пет стопански години; предложение за удължаване срока на договора за аренда с "Геяком" ЕООД - Бургас за ползването на земеделска земя - общинска собственост в с.Голямо Крушево с 10 години; продажба на имот - частна общинска собственост в гр. Болярово, ул. "Н.Й.Вапцаров" № 3, вх.Б, ет.3, ап.9; отдаване под наем на поземлени имоти - частна общинска собственост в землището на с. Стефан Караджово; предложение за допълнение по решение № 62 взето с протокол № 6 от заседание на 29.02.2016 г. на общински съвет Болярово по т.10 от дневния ред.

 Местните депутати обсъдиха и гласуваха също и докладни относно: даване на предварително съгласие за право на прокарване през имоти общинска собственост, съгласно регистър на засегнатите имоти попадащи в трасето и сервитута на обект "Оптична кабелна линия между гр. Елхово - с. Странджа - граница с Р. Турция"; маркиране на дървесина в Общински горски фонд на територията на община Болярово; отдаване под наем на поземлен имот - общинска собственост в землището на с.Ружица; отдаване под наем на части от поземлени имоти № 000038 и № 314001 по картата за възстановена собственост на с.Воден за срок от десет години; отдаване под наем на част от поземлен имот № 009118 по картата за възстановена собственост на с.Голямо Крушево за срок от пет години; продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост в землището на с. Горска поляна, общ. Болярово; утвърждаване на наемна цена за отдаване под наем на пасища и мери - общинска собственост на територията на община Болярово за стопанската 2016/2017 година; кандидатстване на местни поделения на Българската православна църква с проекти за ремонт по Подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата" от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

                                              

 

                                     

  •