Начало » Новини » Новинa
Актуално
Четиридесето заседание на Общински съвет - Болярово

18 Декември 2014

Четиридесето заседание на Общински съвет - Болярово

 

Лора Величкова

 

 

На 18 декември 2014 година Общински съвет - Болярово проведе своето четиридесето заседание.

Гости на заседанието бяха: началниците на полицейски участък - Болярово Цветан Христов, на ГПУ - Болярово Деян Моллов и на "Пожарна безопасност и защита на населението"- Болярово Христофор Марков. Те взеха участие във връзка с втора точка от дневния ред. На заседанието присътваха и представители на телевизия « Ера» - Ямбол.

На него общинските разгледаха, обсъдиха и приеха докладни записки относно: отчет за работата на в-к "Крайгранична искра" за 2014 година; отчет за резултатите от работата на Участък "Полиция" - Болярово,Граничен полицейски участък - Болярово и Участъкова служба "Пожарна безопасност и защита на населението" Болярово за 2014 година; отчет за работата на общината, кметовете и кметските наместници по Закона за нотариусите и нотариалната дейност; одобряване отчета за разходите за командировки на кмета на общината и председателя на Общинския съвет за четвъртото тримесечие на 2014 година; актуализация на бюджета на общината за 2014 година; приемане на план-сметка и определяне размера на такса за битови отпадъци за 2015 година; отпускане на еднократна помощ на нуждаещи се граждани от община Болярово; утвърждаване числеността и структурата в общинската администрация и местните дейности; учредяване възмездно право на ползване върху помещения общинска собственост на "Български пощи" ЕАД; продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост в землището на с.Странджа; предоставяне под наем на помещение общинска собственост в гр.Болярово; кандидатстване на община Болярово с проектно предложение "Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в сградата на Народно читалище "Възраждане - 1912 г." град Болярово" по Мярка 1 "Мерки за енергийна ефективност" на грантова схема "Повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи на програма BG 04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия", финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 - 2014.

 

  •