Начало » Новини » Новинa
Актуално
ПОГЛЕД КЪМ ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ И ВОЕННОПОСТРАДАЛИТЕ ОТ ОБЩИНА БОЛЯРОВО

27 Май 2010

На тридесет и третото заседание на Общински съвет – Болярово бе разгледан отчетът за организацията на работата на общинската администрация по Закона за военните паметници и Закона за военноинвалидите и военнопострадалите. От секретаря на общината Ангел Тодоров стана ясно, че в момент на криза отговорността за опазването на паметниците е изцяло отговорност на местната власт.

През последните два мандата са изградени и открити паметници на загиналите във войните в селата Воден, Вълчи извор, Горска поляна, Деница, Оман, Дъбово, Попово, Ситово и Стефан Караджово. За вертикалната планировка около паметниците и паметните плочи се полагат необходимите грижи.

В община Болярово има 17 военноинвалиди, като 10 от тях са ветерани от войните, 4 са наборни войници, 3 са военнопострадалите – близки на загинали или пострадали при кадрова и наборна служба и при отбрана на страната.

Ветераните от войните от общината, които като военнослужещи са взели непосредствено участие в бойни действия по време на война, водена от българската държава в защита на националните интереси и териториалната цялост на България са: Миньо Станев Чолаков от Оман; Атанас Христов Каридков от Воден; Недялко Костадинов Маджуров, Димо Димитров Марков и Димитър Стефанов Гръков от Голямо Крушево; Ангел Пандалиев Димов от Попово; Стоян Христов Атанасов от Болярово; Панайот Желев Апостолов и Коста Наков Димов от Стефан Караджово; Никола Стоянов Ярков от Ружица.

Във връзка с това Общински съвет – Болярово РЕШИ: със съдействието на отдел „Военен” да се подготвят документи за приобщаването на военнопострадалите и военноинвалидите към дружество „Военноинвалид” – гр. Елхово; задължава кмета на Мамарчево и кметските наместници на селата Крайново, Ситово, Странджа и Ружица да проучат в архивите имената на загиналите във войните от населените места и изградят паметни плочи на подходящи места в тяхна памет; отделите „Общинска собственост” и „ТСУ” да изготвят документацията за отразяване в книгите на общината необходимите данни за досиетата на паметниците и паметните плочи; на военноинвалидите и военнопострадалите

общината да осигури безвъзмездно по 2 куб. дърва за огрев.

  •