Начало » Новини » Новинa
Актуално
О Т Ч Е Т

17 Ноември 2009

ОБЩИНА БОЛЯРОВО

ОБЛАСТ ЯМБОЛ

О Т Ч Е Т

За дейността на кмета

на община Болярово и общинската администрация през периода

октомври 2007 – октомври 2009 година

ноември 2009 г.

гр.БОЛЯРОВО

Основните цели от програмата за управление на кмета на община Болярово за периода октомври 2007 до октомври 2009 година от мандат 2007/2011г. са:

1. Устойчиво-социално икономическо развитие и подобряване на инфраструктурата и жизнената среда във всички населени места в община Болярово.

2. Подготовка на общинските структури, бизнеса и гражданските организации за привличане и усвояване на средства от оперативните програми на Европейския съюз.

3. Подкрепа на бизнеса и насърчаване на инвестициите във всички икономически сектори на територията на община Болярово.

ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА

ОСНОВНА ЦЕЛ:

Осигуряване и ефективно разходване на необходимите средства за поддържане и развитие на общинските услуги, на техническата и социална инфраструктура.

Разполагаемият бюджет общо за 2008/ 2009 г. е в размер на 9870 х.лв., в т.ч.:

 отчет 2008 година 4770 х.лв.;

 прогноза 2009 година 5100 х.лв.;

От общия размер на приходите:

 собствени приходи – 2093 х. лв, в т.ч:

373 х.лв -данъчни

1720 х.лв.неданъчни

 средства от централния бюджет 6223 х.лв.;

 трансфери от министерства и ведомства 1252 х.лв.;

 преходен остатък 302 х.лв.;

Общият размер на разходите за двете години възлиза на 9870 х.лв., в т.ч.:

 отчет 2008 година 4770 х.лв.;

 прогноза за 2009 година 5100 х.лв.;

РАЗХОДИТЕ ПО НАПРАВЛЕНИЯ СА, КАКТО СЛЕДВА:

Ф-я “Общи държавни служби” 2063 21 %

Ф-я “Отбрана и сигурност” 380 4 %

Ф-я “Образование” 1776 18 %

Ф-я “Здравеопазване” 41 1 %

Ф-я “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” 2278 23 %

Ф-я “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” 2111 21 %

Ф-я “Почивно дело, култура, религиозна дейност” 442 4 %

Ф-я “Икономически дейности и услуги” 779 8 %

ВСИЧКО: 9870 100 %

Последствията от световната икономическа криза дадоха своето отражение и върху финансовите постъпления на общината. За разлика от предходните 2007 и 2008 година през текущата 2009 г. собствените приходи намаляха общо с 44%. Взаимоотношенията с Централния бюджет във вид на субсидии и трансфери бяха отпуснати на 90%. Във тази връзка и с цел преодоляването на тези ограничения бе разработена и приета Програма за намаляване на разходите и мерки за увеличаване на собствените приходи.

Въпреки тези ограничения и благодарение най-вече на допълнително отпуснатите целеви средства за благоустрояване и привлечени ресурси по проекти през настоящата 2009 г., общинската администрация защити и изпълни една от най-добрите си инвестиционни програми.

ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

ОСНОВНИ ЦЕЛИ:

 Задоволяване на неотложни нужди на населението от развита техническа инфраструктура и благоустрояване;

 Съхраняване на общинския сграден фонд и модернизирането му;

 Реализиране на дейности по опазване на околната среда

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ:

 Прозрачност при разработване и обществена подкрепа;

 Качество при изпълнение;

 Икономичност при разходване на средствата;

 Максимален ефект за гражданите на община Болярово

ИНВЕСТИЦИОННИ РАЗХОДИ

Общ размер 2886 х.лв.;

От тях:

 Капиталови 2242 х.лв.;

 Текущи 644 х.лв.;

Източници на финансиране

Републикански бюджет 1132 х.лв.;

Общински бюджет 1754 х.лв.;

Разпределение по дейности

 Общи държавни служби 103 х.лв.;

 Отбрана и сигурност 253 х.лв.;

 Образование 104 х.лв.;

 Здравеопазване 2 х.лв.;

 Социално осигуряване 386 х.лв.;

 Жилищно строителство и БКС дейности 1610 х.лв.;

 Култура 83 х.лв.;

 Икономически дейности и услуги

/пътища и улици/ 345 х.лв.;

Разходи по обезпечаване на дейности по управление на отпадъците

 Поддържане на депа за битови отпадъци - 5 х.лв.;

 Закупуване на съдове за битови отпадъци - 10 х.лв.;

През посочения отчетен период и с цел спазване на бюджетната дисциплина, в съответствие с изискванията на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор беше въведена Интегрирана система за финансово управление и контрол в община Болярово, коятно съдържа процедури и правела за провеждането на управленски и контролни дейности

Събирането и отчитането на местните приходи е една от основните дейности на общината. От сектор за МДТ са събрани и отчетени приходи както следва:

През 2007 г. – 176 х. лв.; 2008 г. – 320 х. лв. и до м. октомври 2009 г. 240 х. лв.. Издаде ни са 2295 удостоверения, приети и обработени данъчни декларации 1186 бр.

РАЗРАБОТЕНИ И ВНЕСЕНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТИ ПРЕ З 2007-2009 г.

 Общ брой 48 на стойност – 11 153 226 лева;

в това число:

 одобрени и изпълнени - 34 бр. на стойност - 6 488 289 лв.

 не одобрени - 9 бр. на стойност - 3 249 448 лева

 чакащи одобрение – 5 бр. на стойност 1 415 489 лв.

Спечелени проекти в община Болярово през периода 2007-2009г.:

 ,,Популяризиране на екотуризма в общините Болярово и Кофчаз,, - Популяризиране на екотуризма между общините Болярово и Кофчаз - по програма ФАР-ТГС. Общата стойност на проекта е 306 000 лв. Изградени бяха информационен център в с.Воден и чакълирана двукилометрова пътна ивица до археологичния комплекс. Проектът приключи през 2008 г.

 „ ЕДЕН СТРАНДЖА : Икономическо развитие на Странджа – Йълдъз чрез подкрепа за екологичен агробизнес и съхранение на природата”- Общата стойност на проекта e 305 462 лева или 156 180 евро. Съвместен проект с Ямболска търговско–промишлена палата и община Болярово. Изградена е стартова пилотна база за развитие на екологично, природосъобразно биологично агропроизводство и ловен туризъм в района на Община Болярово, която се състои от Създаден разсадник за подходящи плодови, технически и овощни култури в град Болярово; Оформено пилотно пасище за едър и дребен рогат добитък в землището на село Стефан Караджово; Изградени 3 волиера за доотглеждане на птици и доставени фазани, яребици и кеклици, които са разселени на територията на община Болярово; Оборудвано е бюро за информиране и консултиране по биологичен агробизнес и екология в град Болярово; Създадена е многоезична виртуална интернет платформа за дистанционно консултиране в областта на биологичното и екологичното агропроизводство и др.

 ,,Чрез изкуство към промяна”- обща стойност 94 435.58 лева. Съвместен проект на Училищно настоятелство и община Болярово. Финансираща институция ОП ,,Развитие на човешките ресурси” – одобрен изпълнява се.

 “Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Воден” - I етап, изпълнява се от “АКВА - СИСТЕМС”АД–БУРГАС на стойност 294 714 лв. - изпълнен

 “Канализация с. Стефан Караджово” - I етап, се изпълнява от „АКВА - СИСТЕМС” АД – БУРГАС на стойност 499 998 лв.

 „Подобряване на уличната мрежа - гр.Болярово” изпълнeн от ”Пътно поддържане” ЕООД гр.Елхово на стойност 108 569 лв

 „Ново начало на нашия парк с.Мамарчево” на стойност 9 950 лв, финансиран по Чиста околна среда.

 ,,Създаване на условия за нормално протичане на учебно-възпитателния процес в ЦДГ”Здравец” – гр.Болярово” – кандидатства се по Проект „Красива България” към МТСП. Стойността е 200 000 лева. Създадоха се оптимални условия за отглеждане и възпитаване на децата на възраст от 2 до 6 години от град Болярово. Подменени бяха всички външни врати и прозорци с алуминиева дограма. Извърши се външна топлоизолация и боядисване на цялата фасада.

 „Създаване на условия за изграждане на защитено жилище в гр.Болярово” - Проектът е реализиран и е на стойност 50 000 лв – финансирането е от Фонд „Социално подпомагане”. Извърши се основен ремонт и реконструкция на жилищна сграда и приспособяването й за живот на осем потребители от ДВУИ-М.Шарково

 ,,Обзавеждане на дом за възрастни хора с физически увреждания в град Болярово” Проектът е реализиран и е на стойност 28 485 лева. – финансирането е от Фонд „Социално подпомагане”. С реализирането на проекта се подобриха условията за живот на единадесет възрастни хора.

 ,,Микродом за възрастни хора в с. Воден”- Финансираща институция СИФ. Стойност на проекта 478 000 лв., в това число 78 000 лв. собствен принос. Първият етап от строителството приключи в края на 2008г. В настоящият момент приключва втори етап на довършителните дейности по СМР на стойност 630 000 лв. и обзавеждане на дома на стойност 94 999 лв., финансиран по програма „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”, в това число 145 000 лв. собствен принос.

 ,,Техническо и биологично укрепване на река Поповска в регулацията на село Попово” Лот 1 – 1 151 000 лева. - изпълнен.

 ,,Техническо и биологично укрепване на река Поповска - в участъка на град Болярово”. Лот 2 – 600 000 лева. - изпълнен.

 Водоснабдяване на с.Ружица, подобект "Реконструкция на външен водопровод в с.Ружица" обща стойност на проекта 298 835 лева финансиран от ПУДООС-МОСВ - изпълнен.

 „Възстановяване на разрушен покрив на целодневна детска градина село Мамарчево”, обща стойност на проекта 36 000 лева финансиран от ПК ЗНБАК - изпълнен.

 ,,Изграждане на площадка за компостиране и съхранение на оборски тор в град Болярово” на стойност 16 450 лева финансиран от ПРООН изпълнен

 Ремонтно-възстановителни работи на на сградата на Читалище "Стефан Караджа" с.Стефан Караджово, общ.Болярово, обл.Ямбол 50 000 лева Финансиран от ПК ЗНБАК - изпълнен.

 ,,Създаване на обществена трапезария в град Болярово” обща стойност на проекта 8800 лева финансиран от Фонд"Соц. Подпомагане" - изпълнен.

 ,,Енергийно ефективна реконструкция на уличното осветление на община Болярово” на стойност 142 хил. лева. Проектът е изпълнен в следните населени места: Болярово, Мамарчево, Голямо Крушево, Шарково.

 Изграждане на обекти за спорт и отдих в община Болярово обща стойност на проекта 10 000 лева финансиран по програма ,,Форум” на САРС - изпълнен.

 ,,Проектиране на саниране на обществени сгради” обща стойност на проекта 10 000 лева финансиран по програма ,,Форум” на САРС - изпълнен.

 Проектиране на местен път с.Дъбово - с.Стефан-Караджово обща стойност на проекта 10 000 лева финансиран по програма ,,Форум” на САРС - изпълнен.

 Благоустрояване на площадни пространства в с.Воден, с.Попово и с.Г. Крушево обща стойност на проекта 10 000 лева финансиран по програма ,,Форум” на САРС - изпълнен.

 "Ремонтно- възстановителни работи на църковен храм - с. Златиница”, общ. Болярово, обл. Ямбол обща стойност на проекта 63 193,19 лева финансиран от ПК ЗНБАК. - изпълнен.

 Ремонтно-възстановителни работи на църковен храм "Свети Атанас" в с.Камен Връх, общ.Болярово обща стойност на проекта 70 431,83 лева - финансиран от ПК ЗНБАК - изпълнен.

 ,,Помощ в семейна среда за достойни старини” – обща стойност на проекта 87 131,93 лева финансиран от ОП ,,развитие човешки ресурси” - изпълнен.

 Подобряване на условията за провеждане на мероприятията в читалище "Светлина"-с.Мамарчево – обща стойност на проекта10 000 лева финансиран от Британско посолство – изпълнен.

 Реконструкция на сградата на 2 блок на ЦДГ"Калина Малина"-гр.Болярово в център за социални услуги и рехабилитация. Обща стойност на проекта 222 090,49 лева финансиран от проект ,,Красива България” – изпълнен.

 ,,Залесяване на изоставени земи” – обща стойност на проекта 105 000 лева финансиран от програма САПАРД Разработен и одобрен през 2006 г. Започнала процедура за изпълнение през 2007г изпълнен.

 ,,Ремонт на църковен храм-с.Ружица” – обща стойност на проекта 105 000 лева финансиран от ПКЗНБАК. Проекта е изпълнен.

 „Подобряване на социалната инфраструктура на Община Болярово - трапезария за възрастни в с. Мамарчево” - обща стойност на проекта 70 765 лева финансиран от проект ,, Красива България”. Изпълнен.

Икономическо развитие на Странджа-Йълдъз/Трансгранично сътрудничество – обща стойност на проекта 305 500 лева. Финансиран от програма ФАР ТГС.

 Разкриване на обществена трапезария в селата Попово и Воден – обща стойност на проекта 5 478 лева финансиран от Фонд ,,Социално подпомагане”

Разработени н подадени проекти за финансиране към момента:

 Повишаване на енергийната ефективност в СОУ "Д-Р П.Берон" гр.Болярово, общ.Болярово, обл.Ямбол,обща стойност на проекта 222 221,71 лева финансиран от проект ,, Красива България”

 " Почистване на 900 м отсечка от коритото на река Поповска в района на град Болярово за предотвратяване на опасността от наводнения – обща стойност на проекта 110 540.93 лева финансираща институция ПК ЗНБАК..

 ,,Благоустрояване на ЦГЧ-Болярово” обща стойност на проекта 590 452.40 лева финансираща институция МРРБ.

 По-добра инфраструктура за по-добър живот в ромския квартал на с.Ст Караджово – обща стойност на проекта 399 880 евро. Финансираща институция ФАР / МФ.

 СОУ"Д-Р П.Берон "- модерното училище на младежите в община Болярово – обща стойност на проекта 999 967 лева финансираща институция ОП ,,Регионално развитие”.

 Чисто и приветливо Ситово - обща стойност на проекта 9 470 лева финансираща институция ПУДООС.

 Селският туризъм-нов начин на живот и туристическа дестинация в община Болярово и община Кофчаз – обща стойност на проекта 147 789.91 евро .

 Ремонт на църквата Св. Димитър в град Болярово обща - стойност на проекта 127 273 лева финансираща институция проект ,,Красива България”.

 Църква "Св. Ив. Рилски"-с.Ситово - обща стойност на проекта 118 827.49 лева. Финансираща институция ПКЗНБАК.

 “Преустройство и промяна предназначението на сектор ,,А” от детска градина с. Мамарчево в „Дом за възрастни хора” – обща стойност на проекта 199 986 лева финансираща институция проект ,,Красива България” –

 „Преустройство и промяна предназначението на двуетажна сграда в “ Защитено жилище” с. Стефан Караджово”- обща стойност на проекта 156 003 лева финансираща институция проект ,,Красива България”.

 „Създаване на условия за развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци в община Болярово” - за проектиране закриване и рекултивация на съществуващото депо за битови отпадъци в гр.Болярово, на стойност 255 500 лв.

 „Подготвяне на обществеността за опазване на биоразнообразието” на стойност 630 000 лв.

 Закупуване на нова сметоизвозваща машина – 16 м3 с преса, на стойност 174 000 лв.

СЕКТОР „ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ”

Водещи икономически структури в община Болярово са земеделския и животновъдния сектор. През периода политиката на общинската администрация беше насочена към стабилизиране и разширяване обема на селскостопанското производство, чрез увеличаване размера на стопанисваните и обработвани площи и намаляване на пустеещите такива. Активно съдействахме пред областните и централни ръководства за успешно реализиране на преференциални мерки към нашия район за целенасочено въздействие. Община Болярово е една от първите 6 общини в страната, включена в обхвата на успешно реализиран проект на МЗГ по Европейските програми за необлагодетелстваните райони, чрез който над 3,5 млн лв субсидии в рамките на 2 стопански години получиха местните земеделски производители. С активното участие на ръководството и специалистите в общината се изготви и реализира Програмата за развитие на земеделието в района на Странджа-Сакар, по която има вече реализирани проекти. Подготвят се и се реализират редица проекти по Програмата за развитие на селските райони, предимно за закупуване на нова техника главно от по-големите арендатори. За стимулиране на земеделското производство важна роля имат и директните плащания на дка обработвана земя.

През периода стремително нарастна размера на стопанисваната земя в района на общината.От 270 х.дка обработваема земя 262 х. дка е ползваната земеделска земя от 258 регистрирани земеделски производители. Поради разпокъсаността на собствеността върху земята над 90 % от нея се стопанисва, чрез арендуване от юридически и физически лица. Преобладават стопанствата на ЕТ и дружествата с по-голям размер стопанисвана земя-от 2000 до над-20 х.дка. Не са малко и производителите – пенсионери, както и семействата на безработни, които не могат да си намерят алтернативна заетост. Дела на младите хора, заети в отрасъла се увеличава. Произвеждат се главно зърнени култури върху - 63% от стопанисваните площи; маслодаен слънчоглед-20 %, кореандър, рапица и други технически култури - 15%; зеленчуци се произвеждат в малки частни стопанства. Дела на отглежданите трайни насаждения е 2,3 % от структурата на растениевъдното производство. Отглеждат се 1280 дка лозови насаждение в землището на гр.Болярово и 1278 дка грузински сливи в землищата на селата Златиница, Попово и Ружица.

Все още обаче постигнатото не задоволява нуждите на средния и дребен бизнес. Голям е дела на стопанствата обработващи земята със стара и амортизирана техника, липсва складова база и други обслужващи отрасъла дейности, трудно се сдружават хората, няма специализирана информационна система, има сблъсък на интереси между собственици на земя и ползватели и между самите арендатори, трудно се комасира земята в отделните селища.

Вече две поредни стопански години в изпълнение правомощията на кмета на общината по чл. 37 в от ЗСПЗЗ се издават заповеди за сключване на споразумения между ползвателите за комасирано обработване на земята. Назначават се комисии, в чийто състав участват кметове и кметски наместници, специалисти от общината, ОСЗ и юрист, но несериозното и безотговорно отношение на някои от собствениците и ползвателите на земеделски земи спъват изготвянето на окончателни споразумения в селища като: - Попово, Камен връх, М. Шарково, Шарково, Мамарчево, Г. Поляна, Златиница и др.

През последните две години, особенно след измененията и допълненията към чл.34 от ЗСПЗЗ зачестиха жалбите от собствениците на земя, чиито имоти се обработват и ползват без правно основание. За периода в общината са постъпили такива срещу 22 лица, неправомерно ползващи земеделски имоти. Открити са производства по 16 от случаите, като са издадени заповеди за изземване, а по девет от производствата са внесени суми, представляващи трикратния размер на средното годишно рентно плащане в специалната извънбюджетна сметка на общината. Три от случаите са неоснователни, а по три по време на проверките двете страни се споразумяват и преписките се приключват без последствия. Вече втора година, комисия, назначена от Директора на ОД “Земеделие”, с участието на ОСЗ, кметове и кметски наместници и представители на ЗП се изготвят констативни протоколи за средното годишно рентно плащане във връзка с чл.34, ал.6 от ЗСПЗЗ.

Опазването на селскостопанското имущество е също важна грижа на общинската и кметска администрация. От постъпилите в общината 7 жалби за нанесени щети на земеделски имоти, на шест от тях са извършени проверки и съставени протоколи за оценка на щетата. В случаите без доказано право на стопанисване не се открива производство по реда на ЗОССИ. Тук следва да се отбележи, че в някои от кметствата, като Воден, Г.Крушево, Ст.Караджово тези нарушения се констатират своевременно от кметовете по места, което предполага споразумение между двете страни и доброволно изплащане на нанесените щети.

В животновъдния сектор, особенно в личните стопанства броя на животните драстично намалява. За сметка на това развитието на отрасъла се ориентира към увуличаване броя на фермите с по-голям брой животни.

През настоящата година в 16 говедовъдни ферми І група, и 102 ферми – втора и трета група се отглеждат 2678 говеда, в т.ч. 1918 крави главно в селата: Ситово, Странджа, Попово, Болярово, Воден, М. Шарково.

Около 5500 дка пасища в с.Странджа са снабдени по проект с електропастир, чрез който се отглеждат 400 бр. крави заедно с приплодите по съвременна техтология, като са привлечени финансови средства от чужбина /Франция/. Предстои монтирането на такива съоръчения и в с.Малко Шарково. Само фермите от І група имат възможност да получават субсидии за реализирано краве мляо.

Намалява броя на другите видове животни в общината. Отглеждат се: овце - 8473, кози 3920, свине – 516 бр. главно за угояване; птици- 7897. Пчеларството е един от приоритетните подотрасрли в общината. Регистрирани са общи 215 пчелари с 3997 пчелни семейства.

Общинското ръководство целогодишно оказва съдействие на ветеринарните органи за провеждането на ветеринарно-санитарните мероприятия по Закона за ветеринорното дело, като осигурява общи работници за всяко от мероприятията по селища. Шест са практиките в общината, които се ръководят от официалния ветеринарен лекар със седалище гр. Болярово.

Новото европейско законодателство води до закриването на малкото на брой по-големи животновъдни ферми, на които са необходими големи инвестиции за въвеждането на стандартите в областта на хигиената, опазването на околната среда и хуманното отношение към животните. И тук обект на подкрепа трябва да бъдат младите хора, желаещи да модернизират животновъдните ферми за производство на качествени и конкурентноспособни суровини за хранителната промишленост. Естествените природни дадености в общината са важна предпоставка за стимулиране развитието на млечното животновъдство, а инвестирането в млекопреработвателно предприятие, чрез подкрепа на съвместни проекти може да осигури по-добро качество и различен асортимент от млечни продукти.

Малък е дела на промишлените дейности в общината, съсредоточени в общинския център. Местното месопреработвателно предприятие с годишен капацитет за месодобив от 7500 свине и 1500 едри преживни животни, произвежда качествена и конкурентноспособна продукция – колбаси, деликатеси, като прочутото странджанско дядо и др. за вътрешния пазар. В него работят 35 човека, при добри условия за работа и отдих.

Предприятието за производство на метли предлага работа на 20 постоянно заети и още 15 сезонни работници. В него се произвежда също конкурентноспособна продукция, от която в по-голямата си част е предназначена за износ.

Обществения транспорт е една от основните грижи и отговорности на общинската администрация.. Транспортното обслужване на населението е по утвърдена транспортна схема. С изключение на селата Ружица, Вълчи извор, Г.Поляно, Странджа и Крайново всички останали селища имат ежедневна връзка с общинския център и близките градове. Обслужват ни три превозвачески фирми, за които е икономически неизгодно да извършват нерентабилни превози. Целевите средства от ЦБ за безплатни превози на учащите се и компенсациите към тях не покриват цената на пътуванията. Още по-ограничен е размерът на субсидиите за междуселищните пътувания в района на общината, въпреки че сме изцяло граничен район и 18 от селищата ни са с под 500 жители.

Необходимо е да се отбележи, че намаляването на пътникопотока, или липсата на такъв по някои от автобусните линии ще наложи преразглеждане и оптимизиране на общинската транспортна схема, съобразена с икономическите и финансови възможности на превозвачите.

Търговията на територията на общината се осъществява от ПК «Напредък» Болярово и в обектите на ЕТ във всички населени места. На територията на общината са категоризирани 27 действащи туристически обекти, от които 26 заведения за хранене и развлечения и един за отдих - стаи за настаняване. През отчетния период са категоризирани 12 заведения, предстои категоризацията на още два обекта. Издадени са разрешения за търговия с тютюневи изделия на 48 търговски обекта , 7 от които през периода. Добра придобивка е утвърдилия се ежеседмичен кооперативен позар в гр.Болярово, където всеки четвъртък жителите на общината могат да намерят необходимите дрехи, обувки и други стоки за бита, както и разнообразния асортимент от плодове и зеленчуци.Предвижда се изграждането на закрит пазар.

Водоснабдяването и канализацията са постоянна грижа на общинското ръководство. На сто процентът са водоснабдени всички селища. Изградена е 197 км водопроводна и 4, 413 км канализационна мрежа. В процес на изпълнение е и проект за канализация в с.Ст.Караджово. Трудно обаче се подържа старата и амортизирана водопроводна мрежа.Чести са авариите, а отстраняването им, и то с остаряла техника създава доста големи затруднения на подържащото дружество В и К. Търсят се възможности за достъп до финансиращите програми на ЕС за включването на проекти, осигуряващи средства за обновяване и модернизиране на водопроводната мрежа. Липсата на пречиствателни станции и канализации в селата, причинява големи неудобства за местното население и създава сериозни затруднения за развитие за бизнеса. Необходими са инвестиции, чрез участието ни във финансиращите оперативни програми за изграждане на така необходимите станции за пречистване на питейни и отпадни води.

Електроснабдяването се осъществява от новосъздаденото Електро - разпределително дружество EVN в гр. Ст. Загора. Въпреки структурните промени през последните години в общината се извършва реконструкция на ел. мрежата и се въвеждат нови технологии в електроподаването. Създаването на аварийна група в гр. Болярово за зимния период предполага сигурност и бързо отстраняване на възникващи аварии. Необходими са строги мерки по отношение на цените на ел.енергията и лоялност към ползвателите на такава.

Всички селища имат достъп до телефонни и пощенски услуги. Изградена е цифрова централа в гр.Болярово и селата Г.Крушево и Мамарчево. Все още нямаме 100 процентово покритие на мобилните оператори. Достъпът до интернет е ограничен само в Болярово и Ст.Караджово. Развитието на информационните технологии, налагат въвеждането на електронните услуги до всички селища на общината.

Осъществени по-значими обекти

по капиталовата програма

Строителни дейности

Усвоените средства за 2008г. строително-монтажни работи /СМР/ на по-големите обекти са както следва:

 „Сграда кметство” с.Ситово и с.Мамарчево на стойност 2 500 лв. и 6 500 лв.

 ОР СОУ ”Д-р Петър Берон” гр.Болярово - 20 000 лв.

 ОР ЦДГ”Здравец” гр.Болярово - 10 000 лв.

 ОР ОУ”Стефан Караджа” с. Ст.Караджово– 10 000 лв.

 ОР „Защитено жилище” гр.Болярово – 25 000 лв.

 За изграждане и ремонт на общинските пътища в Община Болярово има разпределени целеви средства по чл.10, ал.1 от Закона за държавния бюджет на Р. България приет с Указ № 421/21.12.2007 год. в размер на 134 600 лв. както следва: “Път ІV-2004/79028/ Малко Шарково – Шарково от км.1+000 – 6+000”, “Път ІV-2025/79008/Граница Общ. Елхово-Ситово-Шарково от км.11+600 – 20 +500”, “Път ІV-2007/79303/Денница- Оман от км.0 +000 – 9+000” и „Път ІV-3006/79044 Воден-Крайново/.

 ОР Сграда за отдих „Бригаден стан”- външна и вътрешна мазилка, фасадно боядисване, облицовка с гипсокартон и фаянс, ремонт В и К и Ел. инсталации. Усвоените средства са в размер на 16 000 лв.

 „Обезопасяване на мостове” в селата Ст.Караджово на стойност 5 000 лв. и Г.Крушево на стойност 2 000 лв

 „Тротоарни настилки и отводнителен канал по ул.”Н.Вапцаров” гр.Болярово - 6 000 лв.

 „Изграждане на детска спортна площадка” с.Мамарчево - 10 000 лв.

 „Клуб на пенсионера” с. Г.Крушево - 5 000 лв.

 „Изграждане на параклис” с.Вълчи извор - 13 000 лв.

Усвоените средства за 2009 г. СМР на по-големите обекти са както следва:

 Тротоарни настилки в град Болярово - 150 000 лв.

 Започна изпълнението на рехабилитацията на път Лот № 6 път ІІ – 79 Елхово – Средец, средствата са осигореми от МРРБ на стойност 85 мил. лева. 30 % от тази отсечка ще се изгради на територията на община Болярово, към обекта в селата Голямо Крушево, Златиница, ще бъдат изпълнени тротоарни настилки от двете страни на тресето в регулацията им.

 Тротоарни настилки в селата: Мамарчево - 30 000 лв., Воден - 30 000 лв., Голямо Крушево - 30 000 лв.

 Тротоарна настилка ул.”Г.Калчев” в гр. Болярово - 15 000 лв.

 За изграждане и ремонт на общинските пътища в Община Болярово има разпределени целеви средства в размер на 119 600 лв. както следва: Път ІV-2004/79008/ Граница общ.Елхово, Ситово– Шарково; Път ІV-2007/79303/Денница- Оман и Път ІV-3006/79044 Воден-Крайново/.

 Изграждане ограда гробищен парк на стойност 14 000 лева.

 В момента се изпълняват фотоволтанични системи – ПУП – ПРЗ в селата Шарково, Камен връх, Оман, Малко Шарково, Ситово.

 Удобрени с ПУП – ПРЗ за строителство на ветрогонератори в селата: Горска поляна, Попово, Шарково.

 Издадени са разрешеня за ПУП – ПРЗ за строителство на еднофамилни жилищни сгради в землището на село Малко Шарково като част от тях са одобрени.

 издадени са разрешеня за ПУП – ПРЗ за изграждане на ,,Православен кръст” в землището на град Болярово.

 Проектно предложение с мярка 321 – Основни услуги за населението в селските райони - ,,Услуги за населението на община Болярово – изграждане на спортен комплекс, защитени жилища за възрастни хора, ремонт на административна сграда предоставяща услуги на местното население и бизнеса”.

 Проектно предложение ,, Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Болярово” на обща стойност 5 мил. лева.

 Към месец ноември 2009г., регистрираните безработни лица са 195, което представлява 10,65 % от трудоспособното население в общината.

 В проекта “Национална програма от социални помощи към осигуряване на заетост” през 2009 година са обхванати 65 лица, докато през 2008 г.са обхванати 85 безработни.

 За предстоящата 2010 г. общината ще защити проект за 55 безработни лица.

 в програмата“Асистенти за хора с увреждания” -участват 22 лица при 8 през 2008 г.;

 в “Помощ при пенсиониране”- участват 7 лица , при 5 за 2008 г.;

 по програмата за справяне с тежките зимни условия и справяне с аварийни дейности на територията на община Болярово са заети 36 лица на 4 часов работен ден, като тази програма ще продължи до 31.03.2010 г..

Управление на общинската собственост и икономическите дейности

 През отчетния период са съставени 3100 бр. актове за общинска собственост.

 От общинския горски фонд през 2008 и 2009 г. са добити дърва за местното население както следва:

2008г. – добити 8720 кв. м на стойност 159 620 лв.

2009г. – добити 8790 кв. м на стойност 154 000 лв.

 През периода 2008 - 2009г. са предоставени под наем 33 броя язовири на територията на общината за които са постъпили 27 855 лв.

 Отдадени под наем са 27 обекта на ТП “ Български пощи”; БТК- ЕАД- РУ” Далекосъобщения” ; РВМС- Ямбол; Мтел и др. частни фирми. Приходите за 2008 и 2009 г. са на стойност 19 600 лв. заедно с жилищния фонд.

 С решение на общинския съвет безвъзмездно са предоставени за срок от 10 години обекти на РДВР- Ямбол за ПУ- Болярово и УСПАБ- Болярово на РГС- Елхово и на дирекция “ Социални дейности”.

 От общинския фонд са отдадени под наем и аренда зем. земи (ниви, ливади, пасища и мери).

- през 2008 г. 29 500 дка – за сумата – 76 230 лв.

- през2009 г. 20 033 дка – за сумата – 47 330 лв.

 Продадени земеделски земи:

- през 2008 г. – 560 дка за 233 776 лв.

- през 2009 г. – 45 дка за 13 326 лв.

 Продадени са дворни места на територията на общината от които приходите през 2008 г. са 89 475 лв. , а за 2009 г. 14 134 лв.

 Има проведени търгове за продажба на общински земеделски земи и се очакват приходи от тях на стойност 178 325 лв.

ОБРАЗОВАНИЕ

Бюджетни разходи общо: 1 136 х.лв

В т.ч.

- училища 641 х.лв .

- ЦДГ 422 х.лв

.

УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ

В община Болярово функционират:

 две училища-СОУ “Д-р Петър Берон” в гр. Болярово и ОУ “Стефан Караджа” в с. Стефан Караджово;

 четири целодневни детски градини- в град Болярово, селата Ст. Караджово, Воден и Мамарчево и Шарково- където преобладаваща част от децата са от ромски произход

 В училищата се обучават 317 ученици през 2007/2008 и 307 през 2008/2009 учебна година

 в ЦДГ – 89 през 2008 г. и 90 през 2009 г

 Обучението се осъществява от 39 педагози

 През периода за основни ремонти са изразходени 55000 лв., а за текущи ремонти 38100 лв.

Извършени са подобрения в ЦДГ “Здравец” през 2008 г., които включват следното:

 саниране на сградата на детската градина, боядисване и подмяна на дограма по проект на “Красива България и община Болярово на стойност 200 000 лв. , в т.ч. собствен принос 104 000 лв.

 подмяна котела на парната инсталация на стойност 3000 лв.

 закупуване и монтиране на климатици на стойност 4500 лв.

 осигуряване на компютърна конфигурация – 3160 лв.

 извършване на основни ремонти на четирите детски градини през 2008 г. на стойност 18498 лв., за 2009 г. 15000 лв.

За извозването на 159-те ученици до училищата са изразходени общо 73 284 лв. за двете години.

 За извозването на ученици над 16 г. с решение на Общинския съвет от общинския бюджет са изразходени 18 407 лв., а за транспорт на пътуващи учители – 18 443 лв .

Изразходени са 134 948 лв. за отопление през двете години – 82 972 лв за училищата и 51 976 лв. за детските градини.

Осигурени средства за поевтиняване на закуски за всички ученици и обяд за желаещите да се хранят в ученическия стол при СОУ “Д-р Петър Берон” на стойност 20 033 лв.

 на учениците І-ІV клас по програмата на Министерството на труда и социалната политика “Чаша топло мляко” са усвоени 10 926 лв.

 За храна в детските градини общината е изразходила 30 056 лв.

За подпомагане на деца и ученици от социално-слаби семейства са закупени дрехи, обувки, учебни помагала на стойност 9000 лева

Култура

В община Болярово функционират 6 читалища – в Болярово Мамарчево, Воден, Ст. Караджово, Попово и Голямо Крушево. -Финансовата им обезпеченост за периода е 143 902

  •