Страницата не съществува или е преместена.

Untitled 1

 

 

Кмет на Община Болярово

 

ХРИСТО ДИМИТРОВ ХРИСТОВ

e-mail: boliarovokmet@abv.bg

тел. 04741/6250

 

 

Роден на 30.07.1956 г. в с.Крайново обл.Ямбол.

Завършил Институт за Учители специалисти гр.Ямбол през 1979г.

От 1991 година до 1995 година e бил зам.кмет на Община Болярово.

 През 1995 е издигнат и избран за кмет на Община Болярово.

Семеен, с две деца.

 

-Член на контролния съвет на Асоциация на общинските гори

-Член на контролния съвет на РАО”Тракия”

-Заместник- представител на състав на българската национална делегация в Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа за мандата 2012г.-2016г.

Девизът му е:

„С открита душа към хората и проблемите на родния край”. 

                            

         Като орган на изпълнителната власт в общината Кметът :

1. ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;

2. насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;

3.  назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, началниците и служителите в общинската администрация;

4. организира изпълнението на общинския бюджет;

5. организира изпълнението на дългосрочните програми;

6.  организира изпълнението на актовете на общинския съвет и внася в общинския съвет отчет за изпълнението им два пъти годишно;

7. организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на Президента на Републиката и на Министерския съвет;

8. поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;

 9.организира и ръководи управлението при кризи в общината, председателства съвета по сигурност и управление при кризи;

10.  възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията, както и организира изпълнението им;

11.  изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние. Той може да възлага тази функция с писмена заповед на кметовете на кметствата, в които се поддържат регистри за гражданското състояние, кметските наместници и на други длъжностни лица от общинската администрация;

12.  представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда;

13. осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет и участва в заседанията му с право на съвещателен глас;

14.осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет и участва в заседанията му с право на съвещателен глас;

15.  утвърждава устройствения правилник на общинската администрация;