Начало » Култура » Образование и младежки дейности
Образование и младежки дейности

Отчет за младежките дейности за 2016 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  МЛАДЕЖКИТЕ ДЕЙНОСТИ  В ОБЩИНА БОЛЯРОВО ЗА 2016 г.

 

Община Болярово е  разположена в югоизточната част на Ямболска област, като южната и граница съвпада с националната граница на Република България с Република Турция. Община Болярово е определена за район за целенасочена подкрепа, съгласно показателите на чл.6 на Закона за регионално развитие. Общината попада в обхвата на селските райони,  най- развит сектор на местната икономика е селското стопанство. Развиват се още търговия, преработка на селскостопански суровини и месна промишленост. Потенциал за развитие на различни видове туризъм се съдържа в природните и културно - исторически ресурси на територията на община Болярово.

Според последните статистически данни за протичащите демографски процеси в България, населението към 31.12.2015 година в община Болярово е 3 764 от тях 1 139 души са в общинския център Болярово - 559 мъже и 580 жени. Броят на населението в общината е намаляло с 81 души в сравнение с данните към 31.12.2014 г. - 3 845 д. за общината. Младежите до 29 години са 550 или 14 % от общия брой на жителите в община Болярово. Неблагоприятна е тенденцията за намаление броя на младежите.

 1. Образователна характеристика и младежка заетост.

Съгласно действащото законодателство в Република България на 15 години младият човек става трудоспособен, като започването на работа на по- ранна възраст е при условията на специална закрила. Насочването на политиките за развитие би подпомогнало кариерната ориентация и би облекчило включването на трудоспособните млади хора в системата на трудовата заетост. В повечето случаи младите хора нямат практически и трудов опит по придобитата специалност след завършване на своето образование и трудно се включват на пазара на труда. Младите хора без опит са в неблагоприятно положение в условията на повишаване на предлагането на труд в контекста на световната финансова криза. Младежите с ниско образование и квалификация са сред първите, засегнати от влошените икономически условия. Необходимо е да се положат усилия относно плавното преминаване на младите хора от учебната скамейка към пазара на труда чрез разширяване на стажовете и практиките в реалния сектор. Често младите хора изпитват липса на необходимата информация за устройване на работа. Не е наложена все още практиката на работодателите да инвестират в обучението и квалификацията на младите работници и служители. Голяма част от младите хора са демотивирани от предлаганото заплащане, както и от условията на работа. Младите хора се превръщат в потенциален ресурс на заетостта в сивата част на икономиката. Недостатъчните професионални умения и практики в реална среда и невъзможността за професионален избор на учащите от най-ранната възраст принуждават част от завършилите училище да започнат "първата възможна работа", най-често в сферата на услугите, търговията и обслужването, без изисквания към условията на труд.

Средната безработица за община Болярово е 21.03 % /регистрирани в Бюрото по труда/. По данни от Бюрото по труда официално регистрирани безработни сред лицата на възраст до 29 години в община Болярово са 39 души към януари 2017 г., 16 мъже и 23 жени. Близо половината от младежите в общината се определят като икономически активни  - 48, 56 %. Това означава, че всеки втори млад човек в община Болярово  влага или предлага своя труд за производството на стоки и услуги.

Безработицата в района е динамична. През летния период има увеличено търсене и наемане на работа на лица за извършване на определени дейности в областта на селското стопанство, строителството, търговията, туризма и др. Това е в резултат на изразеното действие на сезонните фактори върху търсенето на работна сила на пазара на труда.

Безработните от 18 г. до 29 г. към януари 2017 г. в община Болярово са 39 с 9 по-малко спрямо към 30 юни 2015 г.- 48; и с 25 по- малко спрямо 2014 г.- 64. Голяма част от младежите, регистрирани в ДБТ са без или с ниско образование, което е предпоставка за трудната им реализация на пазара на труда.

Значителна част от младите хора трудно намират работа поради липса на професионална подготовка. Младите са в неблагоприятна ситуация и заради невъзможността да натрупат трудов стаж.

През 2016 г. комисията по заетост към Областния съвет за развитие одобри Регионална програма за заетост и обучение на област Ямбол, съгласно която се разпределиха 78 работни места в петте общини в областта. Съответно за община Болярово - 9 места. Една от целевите групи, към които е насочена, е безработни младежи до 29 г., с подгрупа младежи до 25 г., които нито се обучават, нито са заети; По регионалните програми се осигурява субсидирана заетост до 6 месеца. Крайният срок за изпълнение на регионалните програми е 31 март 2017 г. Дейностите включват комунално- битово обслужване в малките населени места; благоустройство на населеното място и производствени зони, опазване на околната среда - паркове, улици и други.

Спецификите на образователната система в съответната територия, играят ключова роля в процеса на създаване на благоприятни условия за успешна професионална реализация и повишаване конкурентоспособността на човешките ресурси. Един от основните национални приоритети се явява предоставянето на висококачествено образование и осигуряване на равнопоставен достъп до обектите на образователната инфраструктура за представителите на всички обществени групи, без значение от тяхната етническа принадлежност, социално положение и др.

Общоприетите национални приоритети в сектора, следва да намерят отражение на общинско ниво, посредством реализацията на целенасочени мерки, подкрепящи изпълнението на дейности, които общината е в правото си да дефинира и да изпълни. Ключов момент тук се явява, предприемането на мерки, създаващи условия за равнопоставен достъп до обектите на училищното образование, за деца и младежи от уязвими групи от обществото. На територията на община Болярово не функционират висши учебни заведения. Най-близко разположените учебни заведения от такъв тип, се намират в областния център - гр. Ямбол, където функционира филиал на Тракийския университет - Стара Загора, Факултет „Техника и технологии" и Бизнес колеж- гр. Ямбол със специалности: Предприемачество и мениджмънт; Организация и управление в хотелиерството, ресторантьорството и аниматорската дейност.

Обектите на образователната инфраструктура за училищно образование функционират на територията на общинския център - гр. Болярово- едно средно училище и в с. Стефан Караджово- едно основно.

Предвид демографският потенциал на територията и във връзка с особеностите на възрастовата структура на населението, изградените обекти на образователната система се определят като достатъчни за нуждите на местното население.

По отношение достъпа на учащите, проблем се явяват ограничените финансови възможности на част от родителите, които въпреки осигурения транспорт с училищен автобус до и от училище, изпитват сериозни затруднения при осигуряването на образование за децата си.

Общината реализира конкретни мерки в сферата на образованието, насочени към подпомагане на социално слаби семейства, които изпитват финансови затруднения при задоволяване на основни потребности, свързани с образователния процес. С цел стимулиране равнопоставения достъп на учениците до обектите на образователната инфраструктура, общината подпомага социално слабите семейства, със закупуването на учебници, помагала, дрехи и обувки за учащите.

През учебната 2016/ 2017 година до момента в двете училища се обучават общо 280 деца, от които в края на учебната 2015/2016 година 243 са завършили съответния клас. СУ "Д-р Петър Берон" е в списъка на защитените училища. Отправено е предложение и за основното училище.  През периода 2010г. - до 30 юни 2016г. няма деца в училищна възраст, необхванати в образователната система.

Децата, подлежащи на задължително училищно обучение в населени места без училища, ежедневно се извозват до съседни селища с училища.

Отпадащите са деца в риск, предимно от  социално слаби семейства, без родителски надзор, с малцинствен произход, със специфични жизнени и образователни потребности, както и деца - жертви на насилие, експлоатация, нехуманно или унизително отношение.

Младежите на възраст от 20 до 29 години имат следната образователна структура: с висше образование са почти 6 % от всички на тази възраст, 40 % са със средно образование, с основна степен са 28 %, а останалите са с начално или незавършено начално образование. Има регистрирани двама безработни младежи с висше образование. Друг факт, правещ впечатление е, че над 43 % от лицата на възраст от 15 до 24 години, които са икономически неактивни не посещават училище.

Официалната безработица е два пъти по-ниска, сравнена с данните от преброяването на населението. Това означава, че всеки втори безработен не разчита, че държавата ще му помогне да започне работа. Дори прилаганите към момента схеми за осигуряване на временна заетост не мотивират младите хора да се регистрират в Бюрата по труда. Младежката безработица и по официални данни и по резултатите от преброяването е значително по- висока от средната за общината. Това доказва значимостта на проблема младежка безработица. Има за следствие и голямата бедност, в която живеят младите хора, лишени от доходи, с неизградени трудови навици и най-често със семейства, които са създали; и за които не могат да се грижат. Или липсата на работа принуждава младежите да отлагат във времето създаването на семейства и отглеждането на деца.

Основна цел на община Болярово е намаляване процента на безработица сред младите хора, както и да се намали зависимоста от социално подпомагане. Общината е предприела мерки по прибиране и задържане на учениците и децата от ромски произход в учебните и детски заведения.

Задълбочаването на икономическата криза в страната през последните години има и своето отражение върху пазара на труда в община Болярово. Все повече млади хора се преселват в по-големите населени места с цел намиране на работа.

2. Младежко доброволчество

Макар готовността на младите хора да участват в доброволчески акции да нараства, все още са ограничени възможностите за доброволчески дейности. Ценността на доброволчеството все още не се познава широко от младите хора. Неразвити са механизмите за публичното подпомагане на младежкото доброволчество като важна проява на солидарност и гражданска активност и форма за неформално учене. Правата на младите доброволци, особено на непълнолентите, се нуждаят от законова закрила.

Една от утвърдените в общината младежки доброволчески организации е Българския младежки червен кръст (БМЧК), чийто членове са ученици от двете училища от община Болярово. Екипите са преминали курс по първа долекарска помощ и ежегодно взимат участие в състезания на областно ниво. Всяка година по случай великденските и коледните празници се организира дарителска акция за събиране на дрехи, обувки и други вещи за хора в неравностойно положение и социално слаби семейства. И тази година младежите червенокръстци от БМЧК отбелязаха 8 май- Световен ден на Червения кръст и Червения полумесец; 1 декември- световен ден на борбата срещу СПИН. Младите червенокръстци развиват активна дейност, за което свидетелстват множество награди през годините. През годината бе организирано и двудневно обучение „Бъди активен доброволец" от ОС на БЧК- Ямбол за членове на БМЧК от петте общини в обучението активно се представиха и представителите на общината.

Много бяха осъществените дейности по проект „Детско и младежко участие" на Общинското училищно настоятелство на училищата и детските градини в община Болярово. Интересно и ползотворно бе обучение през месец март, свързано с „Превенция на училищното насилие и агресия", в което участие взеха учителите и директорите от двете общински училища и директорът на ДГ „Здравец" и филиали. А през месец май се проведе Зелен лагер за учениците от VI до IX клас в СУ „Д-р Петър Берон", също по проекта.

Младежи участват и в младежката платформа „Мегафон" и Национална мрежа за децата. През април 2016 година те взеха участие в конференцията на Съвета на Европа в рамките на българското представителство на Комитета на министрите на Съвета на Европа и под патронажа на президента. Мотото на събитието бе „Достигане на висини за правата на детето", като в него участваха над 250 делегати от 47 държави на Съвета на Европа. Конференцията даде началото на третата Стратегия на Съвета на Европа за правата на детето. Детското участие се утвърди и в участие на представители на Общинското училищно настоятелство в Конференция на бъдещето, посветена на темата за детското и младежко участие. Форумът се организира отново през април 2016 г. от младежка мрежа „Мегафон" в партньорство с Национална мрежа за децата. Младежите не пропуснаха и ежегодната годишна среща на НМД.

Във възрастовата група от 18 - 29 години дама представители от община Болярово взеха участие в тридневно обучение по трансграничен проект на Национално сдружение на малкия и среден бизнес - „Предприемачество в мрежа и трансфер на практики по заетост и кариерно развитие на младежта". Целевата група на обучаемите е на възраст от 18 до 29 години, безработни млади хора със средно или висше образование, учащи и потенциални предприемачи, студенти и всички заинтересовани младежи.

Много значим и мащабен проект на ОУН е в процес на реализация. През месец ноември 2016 година се състоя представяне на проекта „Заедно да учим и творим", одобрен от Министерството на образованието и науката по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж". Бенефициент на този проект е Общинското училищно настоятелство на училищата и ЦДГ в община Болярово, с партньори: община Болярово, СУ „Д-р Петър Берон" и ОУ „Стефан Караджа", на стойност 350 644 лв. ". Срокът за изпълнение е 24 месеца. Много са дейностите, заложени в проекта. Работата с учениците е сред основните дейности, които обхващат ученици от двете горепосочени училища. Организирано е допълнително обучение по български език, както и са обособени клубове и ателиета по интереси. Предвиждат се и десет образователни беседи, организиране на мотивационни посещения на ученици и техните родители.  В помощ на проекта ще работят и двама психолози - основно за ученици от етническите малцинства. Дейностите са насочени към подобряване на образователната среда в училище чрез закупуване на допълнителни спортни, учебни и други пособия и материали. Това ще доведе до обогатяване на материалната база в двете училища и ще подпомогне  учебно- възпитателния процес. Съхраняването и развиването на културната идентичност на учениците от учениците от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда е сред основните дейности по проекта с широк периметър на действие. Интересни мероприятия са предвидени при работата с родителите - срещи, образователни екскурзии, състезания и т.н. Преодоляване на негативните нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност - това е целта на следващата основна дейност. Предвидени са и съответните форми на информация и публичност. Финал на проекта: 27 юли 2018 година.

3. Подобряване на материално-техническата база в община Болярово. Органзиране на спортни дейности и мероприятия.

Физическото възпитание, спортът и социалният туризъм са основа за укрепване на здравето и физическата годност на нацията и се поощряват и подпомагат от общините и държавата. Спортните обекти и съоръжения, собственост на държавата и общините, се  ползват за нуждите на физическото възпитание и спорта и свързаните с тях обслужващи и спомагателни дейности.

Спортната база в община Болярово се състои от стадиони в град Болярово и селата Голямо Крушево и Мамарчево, тенис-корт в град Болярово, оборудвана фитнес-зала, спортните площадки и физкултурни салони на СУ "Д-р Петър Берон", ОУ "Стефан Караджа", ДГ „Здравец" и филиали.

Фитнес- залата в град Болярово е създадена и оборудвана с помощта на финансиране по програма „Форум" на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество и община Болярово през 2007г. Към фитнес- залата има оборудвано помещение за практикуване на тенис на маса. С цел правилното използване на съоръженията има назначен специалист „Младежки дейности". Ежегодно се извършва  поддръжка на залата и съоръженията. Извършено е пребоядисване и освежаване на помещението, беше извършен частичен ремонт на покрива на залата, подменена бе подовата настилка в помещението, бяха закупени нови фитнес уреди.

В добро състояние се поддържа и стадиона в град Болярово, който бе осъществен с основен ремонт със средства, финансирани от програма Трансгранично развитие България- Турция. Размерът на инвестицията - 645 867 лева. Стадионът отговаря на съвременните изисквания и потребностите на жителите на община Болярово.

Достъпът до всички спортни обекти на територията на община Болярово е свободен за желаещите да спортуват.

Инвестират се средства и в създаване и подържане на зони за отдих. Поддържат се обособените места за отдих. Местността „Крастав кладенец" край село Стефан Караджово. Поддържа се и зоната за отдих в местността „Белянката"  край село Иглика.  Извършен е ремонт и обновяване на хижата край село Стефан Караджово. Създаде се и с активното участие на кмета се поддържа туристическия център в село Воден.

Футболен клуб ''Ботев'' Болярово има картотекирани 25 състезатели за новия спортен сезон. Отборът се състезава в ''А'' областна футболна група и за изминалия кръг 2015/ 2016 е заел 7 място от 11 отбора.

Със средства по бюджетна дейност ''Спорт за всички'' и от бюджета на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и  непълнолетни се провеждат спортни състезания  в различни възрастови групи във връзка с деня на спорта - 17 май и празника на град Болярово - 26 октомври. Състезанията, които се провеждат са по футбол, волейбол, тенис на маса, колоездене, щафетно бягане и тазгодишния фотоконкурс. С учениците от начален курс и ДГ ''Здравец''  се провеждат спортни и забавни игри. С цел популяризиране на спорта, отново бе организирано посещение на учениците от горните класове във фитнес-залата, като им беше демонстрирано как да се използват отделните уреди. Денят на българския спорт и професионален празник на работещите в сферата на спорта - 17 май, за първи път тази година имаше включени няколко различни турнира: по дартс, по билярд и по джаги. Това стана благодарение на откритата нова зала към бар "Странджа", където вече има съответните уреди. Бяха проведени и турнир по белот, бридж, волейбол и отново се проведоха и турнирите по тенис на маса и футбол.

Организират се походи до различни местности за служители от общинската администрация, кметове и кметски наместници.

Футболен отбор от служители на община Болярово редовно участва в изданията на турнира „Купата на петте кмета".       

С Решение № 41 от 22.05.2009г. на Ямболския окръжен съд е регистриран „Волейболен клуб Болярово".

С Решение №17/06.03.2009г. на Ямболски окръжен съд е регистриран „Обединен спортен клуб Болярово".

Много привлекателни за младите са танцовите клубове, където младежите отиват от една страна, за да спортуват, а от друга - да се забавляват и да открият среда за социално общуване. В общината функционира  детски танцов състав "Боляровче". Неговите възпитаници участват в различни фолклорни събори, както на територията на страната, така и в съседни държави.

4. Дейности за превенция на младежката  престъпност

От 14-та година възниква възможността за реализиране на наказателна отговорност по отношение на младия човек за извършени от него престъпления. Зачестяват случаите на противообществени и противоправни прояви сред млади хора от по-ниските възрастови групи. Около две трети от осъжданите всяка година младежи не ходят на училище и/или нямат работа.

Успоредно с органите на полицията, в община Болярово работи и Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, чийто основен приоритет е установяването на причините за извършването на противообществени прояви от малолетни и непълнолетни, както и прилагане на различни методи за ограничаването им. Кризата  в основните социални ценности, както и всички негативни икономически фактори, обхванали обществото ни резонират върху детската душевност и оказват отрицателно въздействие върху нея.

Факторите, които поставят децата в риск, най-общо могат да се обособят в три групи: наследственост, семейна и социална  среда. „Децата в риск" са  предимно от  социално слаби семейства, без родителски надзор, с малцинствен произход, със специфични жизнени и образователни потребности, както и деца - жертви на насилие, експлоатация, нехуманно или унизително отношение.

По данни на МВР през периода 2010 - до 30 юни 2016 г , малолетните и непълнолетните, извършили противообществени прояви, регистрирани в ДПС са съответно за 2010г. -10 деца, 2011г. - 4, 2012г. - 2 дете, 2013г. - 5, 2014г. - 13, 2015 г - 5 и за 2016- 3 деца.

По данни на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни ( МКПБППМН) през 2016 г. са образувани и разгледани 2 възпитателни дела на 1 малолетно лице.

На територията на община Болярово има две училища с 280 ученика за учебната 2016/2017 година. По-голямата част от децата в училищата са от ромски произход, което предполага висок риск от отпадане на голяма част от тях. Ежедневно МКБППМН провежда срещи с деца, учители и родители, с цел превенция на отпадането на застрашените деца. През годината се провеждат беседи и лектории по различни теми за ограничаване на девиантното поведение сред подрастващите.

Местната комисия активно се стреми да отговаря на нуждата от противодействие на този вече станал национален проблем - агресията сред децата, в училище и извън него. За тази цел организира множество спортни мероприятия, съвместно с община Болярово, включващи турнири по футбол, волейбол, баскетбол и бягане.

По случай Празника на град Болярово - 26 октомври, традиционно МКБППМН се включи с редица мероприятия. Обявени бяха няколко конкурса на тема: „Болярово - ти си в моето сърце"- литературен конкурс, конкурс за изработване на рисунка и фотоконкурс. От творбите на децата бе изработена изложба, представена на жителите и гостите на града в новото НЧ „Възраждане 1912 г.".

5. Достъп до информация и услуги.

Въпреки масовото навлизане на информационните технологии в бита и в работата, достъпът до информация на младите хора все още e ограничен. Публичните услуги в подкрепа на младите хора все още не са с необходимото качество и не достигат до всички нуждаещи се, особено до младите роми и младежите в малките населени места. Въпреки устойчивото развитие на мрежата от Младежките информационно-консултантски центрове (МИКЦ), необходимо е подобряване капацитета им и повишаване качеството на услугите, предлагани в тях.

От 2010г. в резултат на инициативата „Глобални библиотеки" в град Болярово и в селата Стефан Караджово и Мамарчево се оборудваха компютърни зали със свободен режим на ползване и достъп до интернет. Тези зали се ползват предимно от младите хора. Все още има населени места в община Болярово, в които поради  ограничения на релефа няма интернет-покритие. Младите хора в тези села са практически изолирани, въпреки това училищата в общината са оборудвани с компютърни кабинети и младежите се обучават  успешно по информационни технологии.

През 2015 г. училището в с. Стефан Караджово кандидатства по НП „ИКТ в училище" и спечели проект на стойност 8 280, от които 4 000 лв. собствено финансиране и 4 280 от НП „ИКТ в училище". В края на януари 2016 г. доставиха и инсталираха новите терминални работни станции- 8 на брой, и един сървър. Новото оборудване позволява на учителя да използва модерни методи на обучение и ефективно да ръководи учебния процес. Това допринася за повишаване на качеството на обучение с учениците по информационни технологии. За подрастващите това е чудесна възможност за по- широк поглед към новостите по света.


 Общински годишен план за младежта на община Болярово за 2017г.

 

 

На основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.41а, ал.3 от ЗНП, чл.13 от ПМС №380/12.01.2016г. за изпълнение на държавния бюджет на РБ и във връзка с утвърждаване на формула за разпределение на средствата на учебните заведения в община Болярово съгласно Протокол от 07.01.2016г. на комисията назначена със Заповед РД-5-23/05.01.2016г. на кмета на община Болярово.

Наредба №24

Проект за приемане на нова Наредба № 24 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в образователните институции на община Болярово. 

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.77 от АПК в законоустановения срок от 14 дни, община Болярово чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения, мнения и препоръки по проекта за приемане на нова Наредба № 24 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в образователните институции на община Болярово

на адрес:

гр. Болярово, ул. „Д. Благоев" № 7

лично: в Информационен център - гр. Болярово

Мотиви към Наредба № 24 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в образователните институции на община Болярово

1.Причини, налагащи приемането на нова Наредба № 24 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в образователните институции на община Болярово:

В сила от 01.08.2016г. е Закона за предучилищното и училищно образование, който определя единна държавна политика за осигуряването на предучилищно и училищно образование.

В съответствие с чл.25, ал. (2) и чл.56 от горе посочения закон, предучилищното образование се осъществява от детските градини на територията на община Болярово, а задължителното предучилищно образование и от общинските училища, които могат да осигурят условия за това.

Във връзка с изискванията на чл. 59, ал. (2) от Закона за предучилищното и училищно образование, условията и редът за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини се определят с наредба на общински съвет.

2. Цели, които се поставят с приемането на нова Наредба № 24 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в образователните институции на община Болярово:

Целта на наредбата е да се осигури равен достъп на децата от предучилищна възраст за постъпването им в образователните институции на територията на община Болярово.

3. Финансови други средства необходими за приемането на нова Наредба № 24 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в образователните институции на община Болярово:

За приемането и прилагането на наредбата финансирането ще се извършва съгласно единните разходни стандарти и  допълнителни финансови средства от бюджета на община Болярово.

4. Очаквани резултати от приемането на нова Наредба № 24 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в образователните институции на община Болярово:

Очакван пълен обхват на децата подлежащи на задължително предучилищно образование.

Намаляване движението на децата от една учебна институция в друга.

Оптимизиране на работата в учебните институции.

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз

Не се въвеждат норми на правото на Европейския съюз, поради което не се налага да бъде изготвена справка за съответствие с европейското право.

Приложения:

Проект

  Наредба за детските градини


 СУ "Д-р Петър Берон"